Zemědělství

Zásady pro čerpání letošních Národních dotací

27. 2. 2014 - 23:52

Schválené Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 jsou zveřejněny na stránkách www.eagri.cz  v sekci Národní dotace. Zde naleznete přesné podmínky a znění pro jednotlivé dotační tituly např. Podpora ozdravování polních a speciálních plodin, Nákazový fond, Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků aj.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Zpřísnění dotačních požadavků na evidenci hospodářských zvířat

18. 2. 2014 - 13:26

Pravidla týkající se kontrol podmíněnosti (cross compliance) v rámci SMR 7 (evidence a označování skotu) budou letos nově sledovat včasnost hlášení přesunů zvířat do ústřední evidence. Tato hlášení ovlivňují příjem dotací z Jednotné žádosti.

Požadavkem na evidenci chovaných zvířat v ÚE stanoveném § 35 odst. 3 vyhlášky č. 136/2004 Sb., který zní: „Hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění a hlášení o přemístění na dočasné hospodářství zasílají chovatelé pověřené osobě do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo, vždy hromadně za celé hospodářství. Při narození turů, ovcí nebo koz se hlášení o narození zasílá do 7 dnů ode dne označení zvířete.“ bylo do letošního roku v rámci kontrol podmíněnosti jen ověřováno, zda je zvíře evidováno v ÚE, a omezeno na kontrolu ohlášení narození zvířete. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené lhůtě (do 7 dnů) bylo posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.

Inspektor dozorové organizace bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE a opožděná hlášení u fyzicky přítomných zvířat na hospodářství v okamžiku kontroly za období kalendářního roku, ve kterém podal zemědělec žádost o dotace do data provádění kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější porušení.

Hlášení přemístění zvířat se považuje za pozdní, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ústřední evidence (v případě hlášení zasílaných mailem je to datum zpracování hlášení) a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dní v případě chovů skotu a 22 dní v případě chovů ovcí. Tento postup ponechává určitý prostor pro zpoždění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů.

Bližší informace, související legislativu, příklady hodnocení porušení a hodnocení naleznete na stránkách www.eagri.cz (kontroy podmíněnosti Cross Complaince).

číst více

Bloky se letos nebudou aktualizovat

3. 2. 2014 - 13:22

Mimořádná aktualizace půdních bloků v registru půdy – LPIS na západní polovině republiky, která se měla uskutečni v tomto období, letos z technických důvodů neproběhne. Aktualizace nad novými mapami bude probíhat pouze z podnětu KAZV a z podnětu uživatelů.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Kde nalézt zajímavé informace pro zemědělce k novele Občanského zákoníku

31. 1. 2014 - 10:04

Materiály ze semináře "Změny Občanského zákoníku ve vazbě na zemědělství od 1.1.2014", který se konal poslední předvánoční středu v budově Ministerstva zemědělství v Praze, jsou uveřejněny na stránkách www.apic-ak.cz v sekci vzdělávání. Nově jsou zde dodány lednové informace, které se snaží podrobně přiblížit problematiku nového Občanského zákoníku a užívacích vztahů k půdě.

číst více

Seznam přežvýkavců je nutné doručit na intervenční fond do konce února

23. 1. 2014 - 13:24

Zemědělcům, kteří na podzim roku 2013 požádali o Přechodné vnitrostátní podpory (dříve TOP-UP), začínají v těchto dnech přicházet do jejich poštovních nebo datových schránek doklady z ústřední evidence zvířat (seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby – OVCE, popř. KOZY nebo na chov KBTPM a nápočet VDJ pro platbu na chov ovcí a koz nebo pro krávy bez tržní produkce mléka). Budou je potřebovat všichni, kteří žádali: Platbu na chov ovcí, popřípadě koz nebo na platbu na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM).

Tyto doklady je třeba doručit na RO SZIF (pracoviště na každém okrese – bývalé AZV) v originále a podepsané, nejpozději do 28.února 2014.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Teplá zima zatím zemědělcům výrazně neškodí

10. 1. 2014 - 13:30

Nadprůměrné prosincové  a lednové teploty zatím neumožnily stoprocentní zimní spánek ozimým plodinám.  Rostlinná pletiva nadzemní části řepky olejné jsou plná vody, míza je v pohybu u ovocných stromů.  V nižších polohách lze na polích vidět přerostlé porosty.  Za této situace hrozí velké poškození  budoucí úro , pokud by v krátké době došlo k razantnímu ochlazení. Vlhké a teplé počasí je živnou půdou pro množení viróz, plísní, plevelů i hrabošů.

Včelaři si zatím pochvalují dobrý zdravotní stav včelstev na jihu Čech. Před Vánoci se včely bez problémů  prolétly a vyprázdnily. Momentální počasí však vede ke zvýšené aktivitě v úlech a tím ke zvýšené spotřebě sladkých zásob.

Nižší srážkový úhrn za poslední čtvrtletí dělá vrásky na čele rybářům. Slovené rybníky jsou stále poloprázdné a pokud by zamrzly a zapadly větší vrstvou sněhu, hrozí rybám kyslíkový deficit. Na nízkou hladinu spodních vod upozorňují také zemědělci. Chovatelům dojného skotu však teplé počasí vyhovuje. Krávy v moderních, provzdušněných stájích nepotřebují mnoho energie k udržení tělesné teploty a mohou ji vydat do tvorby mléka. Blátivý terén však mírně komplikuje chov masného skotu v prostorově omezených venkovních zimovištích.

V rozporu s kalendářem na záhonech rozkvetly macešky, narašily trávníky a nalévají  se pupeny kočiček. I zvířata se chovají neobvykle. Ptáci nelítají k nasypaným krmítkům, protože mají dostatek krmiva v nezasněžené přírodě, ježci nespí a sýkorky zpívají jako na jaře.

Myslivci využívají absenci sněhu a příjemné klima k honům a lovům. Satisfakcí pro lovnou zvěř je nebývale dostupná potrava.

Na Lanově třídě vykvetly stromy.

číst více