Zemědělství

Návrat „Zelené nafty“

29. 5. 2014 - 21:58

Vláda na svém jednání 28. 5. 2014 schválila novelu zákona o spotřebních daních.  Tato novela obnovuje vratku spotřební daně tzv. „Zelenou naftu“ zemědělcům. Pokud tuto změnu schválí i parlament České republiky, vratka by měla být 40 procent daně u klasické motorové nafty a 57 procent u směsné nafty s biopříměsí a to již od července 2014. Českým zemědělcům tyto prostředky mohou být vraceny až do roku 2019 na základě stanoviska Evropské komise a tím částečně podpořit jejich konkurenceschopnost. Bližší informace naleznete v tiskové zprávě na www.eagri.cz

číst více

Novela návodu na uplatňování náhrad za škody způsobené zvěří

21. 5. 2014 - 15:20

Uživatele a vlastníky pozemků, ale i uživatele honiteb stále trápí škody způsobené zvěří na honebních pozemcích. S cílem ujednocení postupu jejich řešení Ministerstvo zemědělství České republiky již v minulých letech vypracovalo Metodickou příručku - Uplatňování náhrad škod způsobovaných zvěří. Definice jednotlivých pojmů, postupů řešení, paragrafové znění příslušných ustanovení, posloupnost jednotlivých úkonů při vymáhání náhrady způsobené škody, včetně vymáhání způsobené škody zvěří to vše mělo napomoci k rychlému řešení problému. Praxe však ukázala, že je třeba tuto Metodiku novelizovat na základě nových poznatků a to především v oblasti oceňování náhrady způsobené škody a objektivní stanovení její výše. Novelizované vydání se snaží najít řešení u celé řady zvláštností, mimo jiné uvádí prognózy a cenové relace pro výpočet náhrad.

Její plné znění naleznete na stránkách www.eagri.cz v sekci Lesy, Myslivost.

Ing. Zuzana Skořepová 

číst více

Nové vysvětlení „Podpory malého rozsahu“

21. 5. 2014 - 11:17

Od 1. 7. 2014 Ministerstvo zemědělství České republiky a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizovaly Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu (podpory de minimis), který bude účinný od 1. 7. 2014. Do podpory jsou započítávány přijaté prostředky z různých  odvětví (celková poskytnutá podpora na jeden subjekt za rozhodné období  nesmí přesáhnout 200 000 EUR), u zemědělců je to např. dotační titul 3.a. – biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Metodický pokyn včetně čestného prohlášení žadatele o podporu de minimis a Metodické příručky k pojmu „ jeden podnik“ naleznete na www.eagri.cz  v sekci Veřejná podpora a de minimis.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Blíží se konečné datum pro podávání Jednotných žádostí bez sankcí

12. 5. 2014 - 15:30

Dne 15. května 2014 je poslední den pro podání Jednotné žádosti  (platba na plochu, méně příznivé oblasti, přechodné vnitrostátní podpory  aj.) bez sankcí na odděleních příjmu žádostí a LPIS SZIF. Všichni zemědělci, kteří tak ještě neučinili mají posledních pár dní. Po tomto termínu je ještě možné podávat žádosti 25 kalendářních dní, v případě takového pozdního podání bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % za každý prodlený pracovní den. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů, žádost bude zamítnuta a žadateli nebude přiznána žádná platba. Více informací na stránkách www.szif.cz.

číst více

Zpřesnění informace o včasném hlášení přemístění zvířat

12. 5. 2014 - 14:19

Státního zemědělský intervenční fond na svých webových stránkách zveřejnil doplňující informace pro chovatele, týkající se Kontrol podmíněnosti pro rok 2014 – Včasného hlášení přemístění zvířat na hospodářství.

Došlo k opravě informačního materiálu MZe (2. strana) souvisejícího s hlášením přemístění zvířat. Lhůta 15 dní je nejdelší možnou pro všechny uvedené chovy hospodářských zvířat (nikoli původní údaj 22 dní v případě chovu ovcí a koz).

číst více

Odbornou způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin budou zkoušet v Českých Budějovicích a Strakonicích

29. 4. 2014 - 13:10

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vyhlašuje termíny zkoušek z odborné způsobilosti

pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v Jihočeském kraji v měsíci květnu.

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti – České Budějovice

Datum:

14.5.2014  9:00 – 14:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice

Kontakt:

Ing. Drahomíra Hrobská
mob. 602 408 174
drahomira.hrobska@ukzuz.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

 

Vyhlášení termínu zkoušky z odborné způsobilosti - Strakonice

Datum:

29.5.2014  9:00 – 16:00

Místo konání:

ÚKZÚZ Planá nad Lužnicí - pracoviště Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice - zasedací místnost I. patro

Kontakt:

Ing. Petr Kučera
mob. 602 408 203
petr.kucera@srs.cz

Cílová skupina:

Uchazeči o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

číst více