Potravinářství

Výroba potravin v České republice

19. 4. 2013 - 23:21

V České republice, obdobně jako v celé Evropské unii, patří výroba potravin k nosným odvětvím zpracovatelského průmyslu. Význam potravinářské výroby je dán zabezpečováním výživy obyvatelstva výrobou a prodejem zdravotně nezávadných, bezpečných, kvalitních a převážně i cenově dostupných potravin, výkonností a rostoucí konkurenceschopností tohoto odvětví. Některé potravinářské podniky mají přímou vazbu na zemědělskou prvovýrobu, jiné se zabývají až vyšší finalizací výsledných produktů. Velká část potravinářských podniků v České republice investovala nemalé prostředky a úsilí do hygieny a modernizace svých provozů, aby byly splněny požadavky legislativy Evropské unie.    

Význam výroby potravin a nápojů (OKEČ 15) je umocněn přímou návazností na zemědělství, jehož produkci odebírá, dále zpracovává a uvádí do oběhu nebo na trh. Zajišťování výživy obyvatel činí z výroby potravin a nápojů strategický sektor, za jehož prioritu je nutno považovat zdravotní nezávadnost a bezpečnost potravin. Požadavky na zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a posílení důvěry spotřebitelů, získávají stále více na naléhavosti.

V současné době nestačí jen nabídnout zdravotně nezávadné, bezpečné, biologicky plnohodnotné potraviny v odpovídající kvalitě, nýbrž je současně nutné poskytnout jasné a nezpochybnitelné důkazy o efektivním sledování uvedených kritérií, využívat nejnovějších vědeckých poznatků při ochraně spotřebitele i životního prostředí a předkládat přesvědčivé důkazy ve srozumitelné formě.

V České republice se věnuje velká pozornost potravinářskému sektoru, který zahrnuje zemědělskou prvovýrobu, výrobu a uvádění do oběhu a na trh potravin a nápojů, včetně jejich prodeje spotřebiteli. V naší zemi je rovněž je zajišťována vysoká míra spolupráce všech zainteresovaných institucí a trvale se usiluje o zvyšování důvěry spotřebitele poskytováním pravdivých a úplných informací.

Zdroj: http://www.eagri.cz

 

číst více

Publikace E-kódy, Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

19. 4. 2013 - 23:08

Informační centrum bezpečnosti potravin nabízí spotřebitelům novou publikaci Přídatné látky v potravinách, kterou vydala Česká technologogická platforma.

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství na základě dohody s pracovní skupinou pro bezpečnost potravin "České technologické platformy pro potraviny" nabízí v omezeném množství publikaci od autora doc. Ing. Luboše Babičky, CSc. "Přídatné látky v potravinách", která je určena spotřebitelům. Publikace byla vytištěna za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Informační centrum bezpečnosti potravin dále nabízí odborné veřejnosti "Příručku pro provozovatele potravinářských podniků", která byla revidována a vydána koncem roku 2012.

Informační centrum bezpečnosti potravin rovněž (zdarma) publikace v omezeném počtu zasílá, stačí je objednat na e-mailové adrese: olaf.deutsch@mze.cz

Zájemci si mohou publikace také osobně vyzvednout na Ministerstvu zemědělství (kontakt: Olaf Deutsch, tel.: 607 886 278).

Zdroj: http://bit.ly/11mzb9r

 

číst více

Projekt EU o vlivu výživy na psychické schopnosti dětí

18. 4. 2013 - 23:30
Cílem projektu Nutrimenthe je proniknout do mechanismů rizik a přínosů určitých živin a složek ovlivňujících mentální vlastnosti dětí. (ÚZEI, Agronavigator.cz) – Vliv stravy na psychiku je většinou založen na studiích na zvířatech nebo na krátkodobých nutričních intervenčních studiích na lidech. Pro získání zodpovědnějších výsledků však je třeba provádět prospektivní sledování na lidech a využívat techniky na molekulární bázi. Projekt Nutrimenthe, založený jako součást specifického programu „Spolupráce na výzkumných tématech „Potraviny, zemědělství a rybolov a biotechnologie (KBBE) v 7. rámcovém programu (FP7), má za cíl proniknout do mechanismů rizik a přínosů určitých živin a složek ovlivňujících mentální vlastnosti dětí. Projekt integruje základní epidemiologické studie s velkým počtem probandů (Generation R, ALSPAC, CHOP, NUHEAL, EARNEST). Údaje o stavu výživy a nutričním statutu kojenců a dětí jsou dávána do souvislosti s mentálními schopnostmi. Výzkum má zahrnovat kvantifikaci nutričních vlivů na základě včasného zaměření na pozdější kognitivní a mentální poruchy. Kromě toho má být studován vliv potravin na psychické stavy a schopnosti jako je nálada, nabuzení, pozornost, motivace, snaživost, vnímavost, paměť a inteligence, a také na psychické poruchy. Výsledky již ukázaly, že suplementace kyselinou listovou v rané fázi těhotenství snižuje riziko problematického chování v 18 měsících. Vyšší příjem ryb matkami během těhotenství souvisí se zlepšením chování dětí ve věku 6-7 let. Zřejmě to spočívá v potenciálním genetickém vlivu vyplývajícím z polymorfizmu genů FADS1 a FADS 2, které snižují obsah polynenasycených mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LC-PUFA) v plasmě a ovlivňují chování. Nutriční faktory jako bílkoviny, vitaminy, železo a zinek jsou oceňovány pro jejich vliv na duševní stav „normálního“ dítěte. U dětí trpících fenylketonurií vědci kvantifikovali dávku LC-PUFA potřebnou pro příznivý účinek. Prostředkem k vyhodnocení vlivu stravy na mentální vlastnosti v rámci celé Evropy mají být standardní soubory testů. Výsledky by měly zvýšit povědomí veřejnosti ohledně vlivu výživy dětí na mentalitu. Projekt je koordinován Univerzitou Granada ve Španělsku. Zdroj: http://agronavigator.cz

číst více

Kuchařské čarování z kuchyně turistického veletrhu

18. 4. 2013 - 13:32

Zvu vás k poslechu kuchařského čarování, které bude mít tentokrát zásadní jihočeskou chuť a to doslova a do písmene. Spolu s mým rozhlasovým kolegou jsem totiž v předstihu nahlédnul do domu kultury Metropol v centru Budějovic. Tam se chystá už šestý ročník turistického veletrhu Jihočeský kompas. Kromě stovky nových turistických příležitostí se v jeho rámci nabízí také pokrmy připravené z kvalitních jihočeských produktů. My jsme měli, díky pozvání šéfkuchaře restaurace Metropol, tu možnost, být přímo při tom, kdy se zakládala jelení pečeně na smetaně a pozvolna vařila slepičí polévka. Ostatně poslechněte si Český rozhlas České Budějovice v pátek od půl desáté.

Ale možná bude ještě lepší a hlavně chutnější navštívit restauraci Metropol a jeho gastronomickou akci CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky a neopomenout přitom projít Jihočeský kompas. Možná, že se během pátku a soboty v Metropolu potkáme.

Váš Petr Stupka

Další informace o projektu přináší regionální příloha MF DNES.

číst více

CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky posedmé – příjem přihlášek zahájen

18. 4. 2013 - 13:28

Jihočeská agrární komora realizuje soutěž o značku CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky (CHJ) s dlouhodobým záměrem popularizace kvality, tradic a inovativnosti jihočeského zemědělství a potravinářství. V těchto dnech úřad komory zahájil příjem přihlášek do již sedmého ročníku klání. 

K hlavním cílům projektu CHJ, podporovaného Jihočeským krajem, je zvýšení povědomí spotřebitelů o pozitivních dopadech preference regionálních potravin. K dalším přínosům patří prohloubení spolupráce mezi jihočeskými zemědělci, zpracovateli, obchodníky i spotřebiteli. Úspěšní přihlašovatelé získají pro produkty oceněné známkou CHJ mediální zviditelnění a systematickou marketingovou podporu ze strany agrární komory i partnerských maloobchodníků v kraji. K těm patří Jednota, s. d. České Budějovice, a Jednota, družstvo spotřebitelů v Kaplici. Producenti zapojení do soutěže CHJ mají opět možnost prezentovat své výrobky na mobilním farmářském trhu po celých jižních Čechách nebo v rámci expozice Jihočeského kraje na letošní Zemi živitelce. Budou zváni na odborné semináře, na jednání s potenciálními odběrateli jejich produkce i na společenské akce prohlubující podnikatelské vazby v kraji. Bonusem je vydání katalogu a zpřístupnění bezplatné webové fotobanky nejúspěšnějších výrobků.  

Klání je opět bezúplatně otevřeno jihočeským výrobcům potravin bez ohledu na velikost podniku. Zemědělci i zpracovatelé mohou pod drobnohled nezávislých hodnotitelů předložit maximálně deset produktů, rozdělených do devíti kategorií. Největší šanci získat známku CHJ mají dobroty zrozené z maximálního podílu místních surovin. Samozřejmostí je vynikající chuť, vůně i vzhled. Také název a obal výrobku vyjadřující regionální příslušnost přinášejí bodové zvýhodnění při poměřování s konvenčními potravinářskými produkty. Podmínkou přijetí potravin a nápojů do soutěže CHJ je jejich dostupnost v maloobchodě nebo v přímém prodeji v letošním roce.

Přehled termínů
Příjem přihlášek 18. 3. – 17. 5. 2013
Hodnocení přihlášených produktů 28. 5. 2013
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže 8. 6. 2013

Více než 150 výrobců potravin z Jihočeského kraje přihlásilo během uplynulých šesti ročníků do soutěže o značku CHJ celkem 862 výrobků. Právo užívat značku CHJ získalo zatím jen 116 produktů.

Podrobnosti o projektu a pravidlech soutěže jsou dostupné na www.chutnahezkyjihocesky.cz.

číst více