Živočišná výroba

Seznam přežvýkavců je nutné doručit na intervenční fond do konce února

23. 1. 2014 - 13:24

Zemědělcům, kteří na podzim roku 2013 požádali o Přechodné vnitrostátní podpory (dříve TOP-UP), začínají v těchto dnech přicházet do jejich poštovních nebo datových schránek doklady z ústřední evidence zvířat (seznam zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby – OVCE, popř. KOZY nebo na chov KBTPM a nápočet VDJ pro platbu na chov ovcí a koz nebo pro krávy bez tržní produkce mléka). Budou je potřebovat všichni, kteří žádali: Platbu na chov ovcí, popřípadě koz nebo na platbu na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM).

Tyto doklady je třeba doručit na RO SZIF (pracoviště na každém okrese – bývalé AZV) v originále a podepsané, nejpozději do 28.února 2014.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Novohradská husa opět na talíři

10. 9. 2013 - 14:12

Součástí Rybářství Nové Hrady s.r.o. je i jediný šlechtitelský chov hus v České republice. Novohradské hejno produkuje chovný materiál jak pro rozmnožovací chovy, tak i na výkrm. Podle slov Miloše Rouleho roste na celém území České republiky poptávka po čerstvém a hlavně českém výrobku. V současné době mají šéfkuchaři restaurací i milovníci domácí „Svatomartinské husy“ zvýšený zájem o kvalitně vykrmené jedince. Šlechtitel Miloš Roule z Rybářství Nové Hrady s.r.o. proto předpokládá, že z dnešních šedesáti tisíc housat budou líhnout kolem sto tisíc kusů.
Novohradská husa se vyznačuje především výbornou užitkovostí, odolností vůči nemocem, vysokou adaptabilitou a dobrým růstem. I když český spotřebitel preferuje čtyř- až pětikilogramové husy, jsou novohradské husy schopné dosáhnout až 6000 g ve věku 115 dnů. Kromě masa, jater a krve je dalším produktem husí peří, které nejčastěji putuje do sousedního Německa.
Vedoucí střediska chovu hus paní Naďa Hrvolová potvrdila, že k žádným škodám na husí populaci během červnových záplav nedošlo a v současné době se husy prodávají zájemcům na husí farmě v Byňově.
Více informací naleznete na http://www.rybarstvinovehrady.cz
Ing. Pavla Hambergerová

číst více

Ovcím na jihu Čech se daří

21. 6. 2013 - 16:08

Od roku 1984 až do letošního roku stavy hospodářských zvířat neustále klesají. Za posledních 10 let nejrapidněji poklesly stavy prasat – v roce 1984 bylo na území České Republiky evidováno kolem 4,5 miliónů prasat, v roce 2013 necelých 1,6 miliónů kusů. Počty skotu klesají pozvolněji. Oproti tomu stavy ovcí se za posledních 10 let zvýšily z 103 129 kusů na 220 521 kusů.

 

Jihočeský kraj byl k 1. 4. 2013 na 1. místě v evidenci ovcí s celkovým počtem 27 821 kusů. V evidenci skotu jihočeský kraj zaujal 2. místo za krajem Vysočina s celkovým počtem 210 476 kusů.

Ve srovnání s předchozím rokem se celkové stavy skotu v Jihočeském kraji snížily o 1 542 kusů (tj. o 0,7 %). Z toho stavy krav vzrostly o 433 kusů (tj. o 0,5 %).

Stavy prasat oproti loňskému roku poklesly o 16 593 kusů (tj. o 1,1 %), z toho stavy prasnic se snížily o 55 kusů (tj. o 0,5 %).

Meziroční nárůst počtu ovcí v Jihočeském kraji činí 546 kusů (tj. o 2 %).

Počty koz celkem klesly o 247 kusů (tj. o 8 %).

Stavy drůbeže se zvýšily o 950 369 kusů (tj. o 53,3 %), z toho počet slepic vzrostl o 443 862 kusů (tj. o 128,3 %).

 

                                                                                                           Ing. Pavla Hambergerová
Zdroj: ČSÚ

číst více

Zemědělci mohou ode dneška podávat Jednotné žádosti pro rok 2013

20. 4. 2013 - 00:34

Tisková zpráva – Dnes bylo zahájeno podávání Jednotné žádosti pro rok 2013, dále žádosti o zařazení AEO a žádosti o změnu zařazení AEO. Předpokládá se, že i letos bude jejich počet mírně narůstat a přiblíží se hranici 28 000 žádostí. Na základě Jednotné žádosti bude mezi příjemce rozděleno téměř 30 miliard korun.

Podávání žádostí tradičně končí  15. května, zemědělci tak mají jeden měsíc pro jejich podání. Pro přípravu žádostí a jejich podání je připravena aplikace na Portálu farmáře SZIF (www.szif.cz/irj/portal), kterou mohou žadatelé využít. Případnou metodickou podporu a spolupráci při přípravě žádostí žadatelům poskytnou pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé Agentury pro zemědělství a venkov - AZV). Prostřednictvím Portálu farmáře SZIF pak mohou zájemci učinit elektronické podání, a to buď se zaručeným elektronickým podpisem, tak i bez elektronického podpisu s následným potvrzením do 5 dnů, tj. obdobně jako podzimní podávání žádostí TOP-UP 2012.

Jednotná žádost obsahuje žádosti o dotaci pro následující opatření:

 • Jednotná platba na plochu (SAPS),
 • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka,
 • Zvláštní podpora na tele masného typu,
 • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech,
 • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu,
 • Zvláštní podpora na chmel,
 • Oddělená platba za cukr (SSP),
 • Oddělená platba za rajčata (STP),
 • Platby v rámci méně příznivých oblastí (LFA),
 • Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě,
 • Agroenvironmentální opatření (AEO).

Zdroj: http://www.eagri.cz

 

číst více

Hrozí s jarem ptačí chřipka?

19. 4. 2013 - 00:06

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9. 4. 2013.

Případy přenosu viru ptačí chřipky z ptáků na člověka a následná úmrtí v Číně svědčí o tom, že potenciální riziko pro přenos ptačí chřipky na člověka stále hrozí a proto je třeba situaci stále sledovat. Čína je sice daleko, nicméně Státní veterinární správa situaci pečlivě sleduje. 

Viry ptačí chřipky patří do typu A. Dále jsou tyto viry kategorizovány do subtypů podle povrchových antigenů hemaglutininu (H) a neuraminidázy (N). Na základě patogenity se viry u drůbeže dělí na vysoce patogenní (HPAI) a nízce patogenní (LPAI). S ohledem na možné riziko přenosu na člověka jsou za nejrizikovější považovány subtypy H5 a H7.

Státní veterinární správa zajišťuje monitoring ptačí chřipky (aviární influenzy) ve spolupráci se třemi státními veterinárními ústavy v Praze, Jihlavě a Olomouci. Všechny tyto laboratoře jsou připraveny přijímat a vyšetřovat vzorky a tychle detekovat výskyt této nákazy na našem území. Proto může Státní veterinární správa deklarovat, že maso a vejce z chovů drůbeže z České Republiky jsou bezpečné.

V minulém roce 2012 probíhal monitoring aviární influenzy v chovech drůbeže a u volně žijících ptáků. U volně žijících ptáků probíhal odběr a virologické vyšetření při zvýšených úhynech. Celkem bylo vyšetřeno 102 volně žijících ptáků a nebezpečný subtyp H5, nebo H7 nebyl diagnostikován.

V chovech drůbeže se odebíraly vzorky krve k vyšetření od nosnic, plemenných kachen, plemenných hus a plemenných krůt, dále od kachen, hus a krůt ve výkrmu a od pernaté zvěře vodní a hrabavé z farmového chovu. Bylo vyšetřeno celkem 188 hospodářství, tedy přibližně 2 500 vzorků. U jednoho hospodářství s chovem plemenných hus v Jihomoravském kraji byly zjištěny protilátky proti influenze typu A, subtypu H5. Následným virologickým vyšetřením nebyl virus ptačí chřipky prokázán.

V ČR je v chovech drůbeže zaveden tzv. systém časného varování a chovatelé jsou povinni hlásit příslušné krajské veterinární správě pokles v příjmu potravy a vody v chovech drůbeže, pokles v produkci vajec a zvýšenou úmrtnost. Tím je zajištěno, že v případě jakýchkoliv změn v chovu drůbeže dojde k došetření této změny zdravotního stavu s případným odběrem vzorků a dalšímu šetření v chovu.

S ohledem na začínající jarní migraci ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže, proto je nutné, aby chovatelé zachovávali bdělost a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech. Prevence spočívá především v ochraně chovů před volně žijícími ptáky. Toho lze dosáhnout zasíťováním výběhů, případně umístění krmítek a napáječek pod stříšku, tak aby byl zabráněn kontakt volně žijících ptáků s napájecí vodou a krmením.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR

 

číst více