Národní dotace

Výhradně z národních zdrojů podporuje Česká republika prostřednictvím řady cílených programů celou řadu potřebných aktivit. Těmito dotačními programy přispívá stát k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru.

V současnosti dochází, v návaznosti na předchozí roky, ke stabilizaci spektra podpůrných programů. Velký důraz se klade na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách), ale také na programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu) nebo na programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. Nákazový fond).

V neposlední řadě jsou to ale také programy, jejichž výsledky a zisk nelze přímo kvantifikovat, a přesto je jejich existence v rámci Národních dotací pro jednotlivé komodity nezbytná. Mezi takové aktivity lze jednoznačně zařadit například podporu včelařství anebo udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.

Na základě ustanovení § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, byl Státní zemědělský intervenční fond dne 26. 1. 2014 pověřen, aby pro Ministerstvo zemědělství prováděl v roce 2014 administraci žádostí o dotace, které jsou výhradně financované z národních zdrojů podle „Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů“, v rozsahu dohody o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství a Státním zemědělským intervenčním fondem v oblasti činnosti Agentur pro zemědělství a venkov.

Širší informace týkající se národních dotací naleznete na webových stránkách stránkách SZIF.

Aktuality:

Národní dotace na obzoru

2. 3. 2015 - 09:35

Zásady pro poskytování Národních dotací v zemědělství a potravinářství pro rok 2015, jsou již uveřejněny na stránkách Ministerstva zemědělství.

číst více

Věnujte pozornost všichni příjemci dotací dle Zásad ....2013

7. 2. 2014 - 10:34

 

 

Upozorňujeme všechny příjemce na povinnost předložit poskytovateli dotací tj. Ministerstvu zemědělství ČR do 15.2.2014 finanční vypořádání této dotace.

 

Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, který stanoví: „ Organizační složky státu, příspěvkové organizace a příjemci dotací a návratných finančních výpomocí provádějí finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo vyhláškou.“

 

Příslušná vyhláška, tj. vyhláška MF č.52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem určuje termín pro předložení finančního vypořádání příjemcem dotace poskytovateli této dotace do 15. 2. následujícího rozpočtového roku . (Není tak již možné podat vypořádání za rok 2012 popř. dalš&iacut

číst více