Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 2007 – 2013.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. 

Opatření Programu rozvoje venkova přispívají k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

 • Společnost založená na znalostech
 • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí
 • Trh práce
 • Udržitelný rozvoj 

PRV zahrnuje opatření přispívající k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

PRV dále přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program také umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Cílem je též podpora rozšiřování a diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s důrazem na rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst, snižování míry ne Prioritní osy a priority PRV

Program rozvoje venkova 2007 – 2013 je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich priorit:

Osa I: Zlepšení konkurencesch. zemědělství a lesnictví

 1. Modernizace, inovace a kvalita - vytvoření silného zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. 2. Přenos znalostí - vytvoření dynamického zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

 1. Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů - podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny.
 2. Ochrana vody a půdy - ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.
 3. Zmírňování klimatických změn - podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE - tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky, zvyšování využití OZE.
 2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově - zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ŽP venkovských sídel.
 3. Vzdělávání - podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních technologií.

Osa IV: Leader

 1. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova - realizuje místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství s cílem zlepšit kvalitu života, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova.

zaměstnanosti na venkově a posílení sounáležitosti obyvatel na venkově.

Detailnější informace o PRV najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Jihočeská školení k letošním zemědělským dotacím

8. 4. 2014 - 10:37

Jihočeská agrární komora ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  a Státním zemědělským intervenčním fondem  pořádá sérii sedmi seminářů zaměřených na problematiku DOTACÍ ROKU 2014, především na Platby na základě Jednotné žádosti 2014 a Programu rozvoje venkova. V přehledu uvádíme  termíny a místa konání v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Zájemcům o účast z organizačních důvodů doporučujeme v předstihu se na akci nahlásit prostřednictvím uvedených kontaktů.

 

Termín konání           Okres      Místo konání

 

    15. 4. 2014             PT            Kulturní dům Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01Nebahovy

                                                   tel: 388 318 640, ak.prachatice@seznam.cz

    16. 4. 2014             TA            Družstevní dům, Choustník 2, 391 18 Choustník

                            

číst více

Novela opatření LFA a některých souvisejících nařízení vlády jsou již v platnosti

5. 3. 2014 - 14:28

V rámci novely nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění  v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v platnost 1. 3. 2014, došlo ke změně některých souvisejících nařízení vlády. Úprava se týká podmínek pro poskytování plateb v méně příznivých oblastech a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, zde je odstraněna povinnost uzavírání pětiletého závazku hospodaření od prvního poskytnutí platby, toto se týká žadatelů, kteří o platbu žádají poprvé v roce 2014.  

Další změnou jsou i pardonované důvody v  rámci snížení obhospodařované výměry. Tolerováno bude snížení z důvodu uplatnění nároků na pozemky podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Tato úprava se týká nejen žadatelů o platby v méně příznivých oblastech a oblastech Natura 2000, ale také žadatelů o dotaci v rámci agroenvironmentálních opatření a žadatelů o plošné lesnické platby.

Vzhledem k legislativním lhůtám byla v rámci novely nařízení vlády č. 75/2007 Sb., řešena i novelizace přechodných vnitrostátních podpor (PVP). Byl navrácen termín pro podávání žádos

číst více

Pravidla pro čerpání dotací v rámci 20. kola PRV ke stažení

3. 2. 2014 - 13:13

Pravidla 20. kola příjmu žádostí  z Programu rozvoje venkova podopatření  OSA I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků a opatření OSA III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje byly zveřejněny současně se zpřesněnými Obecnými podmínkami  Pravidel pro žadatele na stránkách www.szif.cz , Program rozvoje venkova, OSA I, ke stažení. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 3. 3. 2014 do 14. 3. 2014.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více