Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 2007 – 2013.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. 

Opatření Programu rozvoje venkova přispívají k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

 • Společnost založená na znalostech
 • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí
 • Trh práce
 • Udržitelný rozvoj 

PRV zahrnuje opatření přispívající k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

PRV dále přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program také umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Cílem je též podpora rozšiřování a diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s důrazem na rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst, snižování míry ne Prioritní osy a priority PRV

Program rozvoje venkova 2007 – 2013 je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich priorit:

Osa I: Zlepšení konkurencesch. zemědělství a lesnictví

 1. Modernizace, inovace a kvalita - vytvoření silného zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. 2. Přenos znalostí - vytvoření dynamického zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

 1. Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů - podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny.
 2. Ochrana vody a půdy - ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.
 3. Zmírňování klimatických změn - podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE - tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky, zvyšování využití OZE.
 2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově - zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ŽP venkovských sídel.
 3. Vzdělávání - podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních technologií.

Osa IV: Leader

 1. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova - realizuje místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství s cílem zlepšit kvalitu života, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova.

zaměstnanosti na venkově a posílení sounáležitosti obyvatel na venkově.

Detailnější informace o PRV najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Začíná sledované období zatížení

27. 5. 2014 - 20:28

Zemědělci, kteří ve své Jednotné žádosti požadují  Platbu v méně příznivých oblastech (LFA)  musí ve sledovaném období  od 1. června 2014 až do 31. srpna 2014 každý kalendářní den dodržovat předepsanou intenzitu zatížení VDJ na hektar (minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v LPIS a maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS). Stejné období platí i pro  agroenvironmentální opatření – Ošetřování travních porostů. Více informací naleznete na stránkách www.szif.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

24. 4. 2014 - 14:38

22.4.2014 - Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 16. 4. 2014 byla ministrem zemědělství Marianem Jurečkou schválena změna Definice příjemce dotace pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

V souladu se schválením změny Monitorovacím výborem PRV bylo ministrem zemědělství schváleno zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a Pravidel pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – Metodiky pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2, kterým je do definice příjemce dotace pro podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby přidán nový subjekt – školská právnická osoba.

Uvedená změna je platná pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení a služby a dále pro všechny žadatele/příjemce dotace opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, kteří podali žádost v rámci fiche s hlavním nebo vedlejším opatřením III.2.1.2.

Konkrétní změna Pravidel se týká Definice příjemce dotace, kde bude přidán nový subjekt:

 • školská právnická osoba dle části dvanácté zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zá

číst více

Agroenvironmentální opatření roku 2013 bude vypláceno z nových zdrojů

9. 4. 2014 - 12:31

Výplata podpor Agroenvironmentálních opatření (AEO) (např. ošetřování travních porostů, ekologie, zatravnění a jiné)   roku 2013 byla Státním zemědělským intervenčním fondem od 7.4.2014 obnovena. Podpora bude vyplacena v horizontu několika týdnů z  nového zdroje, a to z obálky pro AECM (nové označení pro AEO) a Ekologické zemědělství 2014 – 2020. Celý text naleznete na www.eagri.cz, Tiskové zprávy.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Metodika k provádění plošných opatření osy II PRV pro rok 2014

8. 4. 2014 - 12:18

Metodika shrnuje veškeré změny v oblasti zemědělských dotací na plochu zahrnutých do tzv. Jednotné žádosti 2014 (LFA, NATURA 2000, AEO) a  pro další opatření OSY II (lesnická opatření). Podrobně vysvětluje změny pro rok 2014 v jednotlivých dotačních titulech. Plné znění naleznete na stránkách www.eagri.cz, včetně souvisejících odkazů na jednotlivá aktuální Nařízení vlády.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Jihočeská školení k letošním zemědělským dotacím

8. 4. 2014 - 10:37

Jihočeská agrární komora ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství  a Státním zemědělským intervenčním fondem  pořádá sérii sedmi seminářů zaměřených na problematiku DOTACÍ ROKU 2014, především na Platby na základě Jednotné žádosti 2014 a Programu rozvoje venkova. V přehledu uvádíme  termíny a místa konání v jednotlivých okresech Jihočeského kraje. Zájemcům o účast z organizačních důvodů doporučujeme v předstihu se na akci nahlásit prostřednictvím uvedených kontaktů.

 

Termín konání           Okres      Místo konání

 

    15. 4. 2014             PT            Kulturní dům Nebahovy, Nebahovy 38, 384 01Nebahovy

                                                   tel: 388 318 640, ak.prachatice@seznam.cz

    16. 4. 2014             TA            Družstevní dům, Choustník 2, 391 18 Choustník

                            

číst více