Novela nařízení vlády č. 74/2015 Sb. – welfare, č.57/2019 Sb. - o podmínkách provádění ekologické zemědělství, č.59/2019

Publikováno: 4. 3. 2019

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 58/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 57/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními a nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Novela nařízení vlády č. 74/2015 Sb. – welfare, č.57/2019 Sb. - o podmínkách provádění ekologické zemědělství, č.59/2019

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 58/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou nařízení vlády č. 74/2015 Sb. zejména dochází

 k úpravě roční doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření; období závazku je nově stanoveno od 1. března do posledního února následujícího kalendářního roku a retenční období pak od 1. června do posledního února následujícího kalendářního roku,

 k úpravě sazeb dotace, kdy v podopatření Zajištění výběhu pro suchostojné krávy je sazba dotace nově stanovena na 42 EUR/VDJ a v podopatření cíleného na Zlepšení životních podmínek pro prasničky je sazba dotace stanovena na 147 EUR/VDJ.

 

 Informace pro žadatele - novela nařízení vlády 

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 57/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními.

Novelou nařízení vlády č. 76/2015 Sb. zejména dochází

 k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,

 k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v intenzivních sadech.

 

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálněklimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou nařízení vlády č. 75/2015 Sb. zejména dochází

 k zavedení povinnosti odevzdávat na SZIF výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku,

 k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku

 k úpravě postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany přírody na SZIF, díky nimž budou moci žadatelé lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky (např. sucho) a přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech,

 k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,

 k úpravě parametrů zakládaných biopásů, kdy se navyšuje maximální podíl biopásů na dílu půdního bloku z 20 % na 40 % a k upřesnění podmínky pro pěstování plodin na zbytku dílu půdního bloku, kde je založen biopás.

Zdroj: MZE