Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova 2007 – 2013.

Program rozvoje venkova, který zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, blíže specifikuje v souladu s nařízením Rady (ES) 1698/2005 čl. 15 strategie v jednotlivých osách stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova do prováděcí úrovně a zajišťuje tak jeho efektivní realizaci. 

Opatření Programu rozvoje venkova přispívají k naplňování cílů Lisabonské strategie ve všech jejích oblastech:

 • Společnost založená na znalostech
 • Vnitřní trh a podnikatelské prostředí
 • Trh práce
 • Udržitelný rozvoj 

PRV zahrnuje opatření přispívající k trvale udržitelným systémům zemědělského hospodaření a podporou opatření, která vytváří trvale udržitelná pracovní místa.

PRV dále přispívá k dosažení cílů stanovených Národním strategickým plánem rozvoje venkova, tj. k rozvoji venkovského prostoru České republiky na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Program také umožňuje vytvořit podmínky pro konkurenceschopnost České republiky v základních potravinářských komoditách. Cílem je též podpora rozšiřování a diverzifikace ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s důrazem na rozvoj podnikání, tvorbu nových pracovních míst, snižování míry ne Prioritní osy a priority PRV

Program rozvoje venkova 2007 – 2013 je realizován prostřednictvím čtyř prioritních os a jejich priorit:

Osa I: Zlepšení konkurencesch. zemědělství a lesnictví

 1. Modernizace, inovace a kvalita - vytvoření silného zemědělsko-potravinářského odvětví, modernizace zemědělských firem zavádění inovací a zvýšení kvality produktů. 2. Přenos znalostí - vytvoření dynamického zemědělskopotravinářského prostředí, rozšíření vzdělávání a poradenství a snížení věkového průměru pracovníků v zemědělství.

Osa II: Zlepšování životního prostředí a krajiny

 1. Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů - podpora zemědělských postupů šetrných k životnímu prostředí vedoucích k biologické rozmanitosti, podpora zemědělských systémů pro zachování venkovské krajiny.
 2. Ochrana vody a půdy - ochrana jakosti povrchových a podzemních vodních zdrojů prostřednictvím opatření zaměřených na protierozní ochranu a vhodné používání zemědělského půdního fondu.
 3. Zmírňování klimatických změn - podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím stávajícího lesního potenciálu a možností jeho rozšíření a zachování pozitivních funkcí lesa.

Osa III: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova

 1. Tvorba pracovních příležitostí a podpora využívání OZE - tvorba pracovních míst a zajištění vyšší příjmové úrovně obyvatel venkova rozvojem a diverzifikací aktivit a podporou venkovské turistiky, zvyšování využití OZE.
 2. Podmínky růstu a kvalita života na venkově - zlepšení vybavení a vzhledu vesnic a veřejných prostranství, posílení sounáležitosti obyvatel s místním prostředím a dědictvím venkova, zabezpečení rozvoje venkovské infrastruktury s cílem rozvoje podnikání a zlepšení ŽP venkovských sídel.
 3. Vzdělávání - podpora vyšší úrovně vzdělanosti a uplatnění na trhu práce venkovských obyvatel rozvojem poradenství a vzdělávání a zvýšení používání informačních a komunikačních technologií.

Osa IV: Leader

 1. Zlepšení řízení a mobilizace přirozeného vnitřního rozvojového potenciálu venkova - realizuje místní rozvojové strategie a spolupráci místních partnerství s cílem zlepšit kvalitu života, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova.

zaměstnanosti na venkově a posílení sounáležitosti obyvatel na venkově.

Detailnější informace o PRV najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

Termín podání Deklarace chovu koní

3. 9. 2014 - 09:46

Do 15. 9. 2014 musí všichni žadatelé, chovající na svém hospodářství koně, podat vyplněný formulář Deklarace chovu koní (včetně kopie Stájového registru) na příslušné pracoviště Oddělení příjmu žádosti a LPIS. Tato povinnost se vztahuje na ty, kteří žádají o podporu v rámci opatření LFA a AEO (podopatření Ošetřování travních porostů (B) a titulu Ekologické zemědělství (A1) – travní porosty). Podrobné informace a formuláře naleznete na stránkách www.szif, Jednotná žádost.

Zdroj: RAK JK

číst více

Navrhované změny LFA od roku 2015

12. 8. 2014 - 13:57

Nová vymezení jednotlivých oblastí  s přírodními či jinými zvláštními omezeními (dále LFA) a navrhovaná diferenciace plateb uvnitř LFA od roku 2015 tak jak byla schválena 9. července 2014 vládou jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva zemědělství. Z přiložených dokumentů má každý žadatel o dotace na LFA možnost porovnat  jak nově nastavené podmínky ovlivní výši této dotace. Podrobné informace včetně návrhu zařazení jednotlivých katastrálních území do příslušných podoblastí LFA naleznete na stránkách www.eagri.cz, aktuality.

 

Zdroj: RAK JK

číst více

Informace o provázanosti nitrátové směrnice a podpor poskytovaných v rámci Agroenvironmentálních opatření PRV

24. 7. 2014 - 13:34

Novelou NV č. 262/2012 Sb. (NV č.: 117/2014 Sb.) došlo na základě připomínek Evropské komise ke zpřísnění § 11 odst. 3. Jedná se o upravení podmínky omezení použití hnojiv na pozemcích se sklonitostí převyšující 10 stupňů, kdy toto omezení bylo rovněž rozšířeno na travní porosty. V rámci vyjednávání zpřísnění této podmínky se zástupci EK byly rovněž zohledněny požadavky běžné zemědělské praxe, která aplikaci na travní porosty v takto sklonitých lokalitách nepředpokládá.

Nové znění § 11 odst. (3) „Na zemědělských pozemcích s kulturou orná půda a travní porost se sklonitostí převyšující 10 stupňů se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky. Výjimkou je použití tuhých statkových hnojiv a tuhých organických hnojiv, v případě orné půdy zapravených do 24 hodin po jejich použití. To se nevztahuje na ponechané skliditelné rostlinné zbytky, ani na přívod dusíku ve výkalech a moči při pastvě hospodářských zvířat nebo při jejich jiném pobytu na travním porostu.“.

Tato změna se dotkne i žadatelů pod závazky AEO v souvislosti s naplňováním kontrolovaného požadavku SMR 5a/AEO 6, tzn. ploch pod závazkem AEO mimo vymezené oblasti zranitelné dusičnany ze zemědělské produkce (ZOD). Podle statistiky LPIS činí výměra půdních bloků pod závazky AEO s danou svažitostí cca 35 tis. ha. Jedná se o cca 1 % z celkové výměry travních porostů pod z&aa

číst více

Začíná sledované období zatížení

27. 5. 2014 - 20:28

Zemědělci, kteří ve své Jednotné žádosti požadují  Platbu v méně příznivých oblastech (LFA)  musí ve sledovaném období  od 1. června 2014 až do 31. srpna 2014 každý kalendářní den dodržovat předepsanou intenzitu zatížení VDJ na hektar (minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v LPIS a maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v LPIS). Stejné období platí i pro  agroenvironmentální opatření – Ošetřování travních porostů. Více informací naleznete na stránkách www.szif.cz.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více