Přímé platby

Základní platby pro konvenční zemědělce jejichž prostřednictvím je vyplácen nejvyšší objem finančních prostředků je tzv. přímá platba z I. Pilíře. V EU 15 je pro tuto platbu užíván termín SPS - Single Payment Scheme (v ČR překládáno jako platba na farmu). V nových členských zemích je užívána jednoduchá platba na plochu (SAPS - Single Area Payment Scheme). Výše platby je vypočtena pro každý stát na základě zemědělské produkce.

 Přímé platby jsou součástí tzv. Jednotné žádosti.

Typy přímých plateb v roce 2014:

  • Jednotná platba na plochu (SAPS)
  • Přechodné vnitrostátní podpory (PVP)
  • Oddělená platba na cukr (SSP)
  • Oddělená platba na rajčata (STP)
  • Zvláštní podpora na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka (Dojnice)
  • Zvláštní podpora na tele masného typu
  • Zvláštní podpora na bahnice, popř. kozy, pasené na travních porostech
  • Zvláštní podpora na brambory pro výrobu škrobu
  • Zvláštní podpora na chmel

Detailnější informace o podmínkách poskytování plateb najdete na webových stránkách SZIF.

Aktuality:

STANOVENÍ SAZBY SAPS 2014 A VYDÁVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH ROZHODNUTÍ

13. 10. 2014 - 13:34

Praha 13. října 2014 - Dnešním dnem začíná Státní zemědělský intervenční fond vydávat rozhodnutí o zálohách na dotační opatření Jednotná platba na plochu (SAPS). Na nejrozšířenější dotaci, která je plně financována z rozpočtu Evropské unie, byla pro rok 2014 vyčleněna částka téměř 21 miliard korun.

Dne 13. října 2014 bylo zahájeno vydávání rozhodnutí o platbě zálohy na SAPS. V souladu s evropskou legislativou bude SZIF provádět výplatu zálohových plateb ve výši 50 %. Platby budou následovat hned po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí, neboť toto rozhodnutí o výplatě zálohy SAPS nemá odkladný účinek, nejdříve však 16. října 2014. K provedení plateb může totiž dojít až po přechodu na nový fiskální rok Evropské unie, který začíná 16. října.

Rozhodnutí o doplatku bude vydáváno od 1. prosince 2014, jeho výplata bude následovat po nabytí právní moci rozhodnutí o doplatku.

Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS), byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 5 997,23 Kč na hektar zemědělské půdy.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.szif.cz, případně můžete kontaktovat infolinku SZIF na telefonu 222 871 871, nebo e-mailu info@szif.cz.

Zdroj: SZIF

číst více

SZIF ZAČNE VYPLÁCET ZÁLOHY NA SAPS

24. 9. 2014 - 08:57

Tisková zpráva

Praha 23. 9. 2014 – Ministr zemědělství ČR Ing. Marian Jurečka, s ohledem na praxi předchozích let, rozhodl i pro rok 2014 o výplatě záloh ve výši 50% na Jednotnou platbu na plochu (SAPS). Jedná se o nejrozšířenější dotaci, tzv. platbu na plochu, plně hrazenou z evropských peněz, na kterou bylo pro rok 2014 vyčleněno přes 20 mld. Kč.

Státní zemědělský intervenční fond intenzivně pracuje na tom, aby od 13. 10. 2014 zahájil vydávání rozhodnutí o zálohách a začal vyplácet zálohy na dotační opatření SAPS. Platby budou odesílány následně po vydání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí. Samotné vyplacení finančních prostředků bude zahájeno okamžitě po přechodu na nový finanční rok 2015, nejdříve však 16. 10. 2014. Zbývající část dotace SAPS (doplatek) bude SZIF na základě vydaného rozhodnutí o doplatku poskytovat od 1. 12. 2014.

Harmonogram v rámci IACS – předpokládané termíny vydávání rozhodnutí na jednotlivé platby naleznete na našich webových stránkách:Harmonogram předpokládané administrace podpor pod IACS za rok 2014 - 2015.

Více informací lze nalézt na webu www.szif.cz, případně prostřednictvím infolinky SZIF na telefonu 222 871 871, nebo e-mailu:číst více

Seznamy přežvýkavců je třeba kvůli dotacím včas odevzdat

23. 9. 2014 - 12:20

Žadatelé o Platbu na chov ovcí, popřípadě chov koz a na chov krav bez tržní produkce mléka (KBTPM) z Přechodných vnitrostátních podpor musí nejpozději do 30. září 2014 doručit na RO SZIF doklady z ústřední evidence. Tyto doklady prokazují stav chovu ovcí, koz nebo KBTPM chovaných žadatelem nejméně po dobu od 1. do 31. července 2014, včetně identifikačních čísel přežvýkavců, data narození a výpočtu VDJ. Sestavy obdrží žadatel od ČMSCH a budou orazítkovány a podepsány příslušnými pracovníky.

Zdroj: RAK JK

číst více

Nastavení přímých plateb od roku 2015

11. 8. 2014 - 14:32

Ministerstvo zemědělství České republiky  na svých webových stránkách uveřejnilo tiskovou zprávu o svých rozhodnutích  týkajících se nastavení přímých plateb v rámci reformované Společné zemědělské politiky pro následující období 2015 – 2020. 

Výplata přímých plateb bude pokračovat prostřednictvím jednotné platby na plochu (SAPS) do roku 2020. Současně došlo k převodu finančních prostředků z I. pilíře (přímé platby) do II. pilíře (Program rozvoje venkova, PRV) v letech 2015 – 2019 v roční průměrné výši zhruba 2,5 % (600 mil. Kč) a k rozhodnutí o aplikaci degresivity – snížení přímých plateb pro velké podniky (5 % příjmu ze SAPS nad 150 000 €) a jejich přesunutí do rozpočtu PRV. Ministerstvo zemědělství využilo možnosti podpořit citlivé sektory v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci ve výši 15 % roční obálky pro následující období 2015 – 2020, což odpovídá roční průměrné částce kolem 3,46 mld. Kč. Mezi podporovaná odvětví patří brambory určené na výrobu škrobu, chmel, ovoce, zelenina, konzumní brambory, cukrová řepa, bílkovinné plodiny, krávy bez tržní produkce mléka, sektor mléka, ovce a kozy. Na podporu pro mladé zemědělce bude vyhrazena maximální možná obálka finančních prostředků. Evropská komise byla rovněž informována o nastavení aktivního zemědělce a ozelenění v ČR. Zároveň byla učiněna rozhodnutí nezavá

číst více