Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2019

Publikováno: 12. 12. 2018

Jihočeský kraj na svých stránkách  v sekci Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje zveřejnil podmínky pro některé dotační programy v roce 2019.

Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského  kraje 2019

DOTAČNÍ PROGRAM

(administrovaný Odborem evropských záležitostí)

PRIORITNÍ OSA – ENVIRONMETÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU

ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY

1. výzva pro rok 2019

 

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu na rok 2019

Příprava, projednání, schválení dokumentace pro žadatele

do 29. 11. 2018

Zveřejnění výzvy

dne 30. 11. 2018

Termín pro podávání žádostí

od 2.1. 2019 – do 18. 1. 2019

do 12:00 hod.

Konzultace na oddělení administrace dotačních programů JK

od 30. 11. 2018

Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace

nejpozději do 31. 5. 2019

Uzavření smluv o poskytnutí dotace

do 2 měsíců od schválení v ZK

 

ČÁST OPATŘENÍ 2.B - Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

Podopatření části opatření

Část opatření 2.B je dále členěna na 2 podopatření:

1. podopatření - ochranné opatření k omezení střetů motorových vozidel se zvěří: pachové ohradníky a optické výstražné zařízení (retroreflexní fólie)

2. podopatření - činnosti a aktivity související s péčí o zvěř: nákup minerálních a vitaminových přípravků a nákup kamenné soli

Cílem dotačního programu je podpora okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. na území Jihočeského kraje za účelem realizace jejich činností, a to na realizaci ochranných opatření k omezení střetů motorových vozidel se zvěří - pachové ohradníky a odrazky proti zvěři a na činnosti a aktivity související s péčí o zvěř.

Oprávnění žadatelé o dotaci

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

 okresní myslivecký spolek Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. mající sídlo na území Jihočeského kraje.

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel! V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Žádostí se rozumí shodná elektronická i písemná verze.

Uznatelné výdaje

 u pachových ohradníků: přípravky aplikační pěny a přípravky na reaplikaci pomocí pachového koncentrátu, optické výstražné zařízení,

 u činností aktivit související s péčí o zvěř: nákup minerálních a vitamínových přípravků a nákup kamenné soli.

Podrobné informace naleznete na  webových stránkách   https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

 

 

OPATŘENÍ 3. - Chov ryb ve vodních tocích

Cílem opatření dotačního programu je zejména podpora aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích.

Specifickým cílem této části opatření dotačního programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb.

Toto opatření dotačního programu sleduje dosažení následujících specifických cílů:

 udržování a ochranu rybích společenstev a ostatních vodních živočichů ve vodních tocích,

 zvýšení biodiverzity vodních toků.

Oprávnění žadatelé o dotaci

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

 uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje),

 rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel! V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Žádostí se rozumí shodná elektronická i písemná verze.

Uznatelné výdaje

 nákup těchto druhů ryb: pstruh obecný, lipan podhorní, candát obecný, parma říční, podoustev říční (nosák), ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a výdaje spojené s jejich vypouštěním do toků (např. dopravné, veter. vyšetření).

Podrobné informace naleznete na  webových stránkách   https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

 

ČÁST OPATŘENÍ 4.A – Podpora včelařů

Cílem dotačního programu je podpora včelařů a včelařství na území Jihočeského kraje za účelem zvýšení stavů včelstev, eliminace závažných onemocnění včelstev, zlepšení zdravotního stavu včelstev s využitím matek včely kraňské. Přímá podpora chovatelům včelstev se jeví jako podpůrný systém současného stavu.

Specifickým cílem je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva.

Oprávnění žadatelé o dotaci

Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria:

 zájem o včelaření a členství v organizaci – doložené vyjádřením místně příslušné registrované včelařské organizace (např. ČSV a PSNV) s datem vzniku členství v období od 1. 1. 2016 a trvající v lednu 2019,

 přímá odpovědnost za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník/zprostředkovatel.

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel! V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Žádostí se rozumí shodná elektronická i písemná verze.

Uznatelné výdaje

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019.

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

Ø nákup max. 4 ks kompletních nástavkových úlů

s oddělitelným dnem 1 ks max. 4 200,- Kč

Ø nákup jiného typu úlu než nástavkového 1 ks max. 2 500,- Kč

Ø nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků 1 ks cca 1 000,- Kč

Ø nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 rámků 1 ks cca 2 000,- Kč

Podrobné informace naleznete na  webových stránkách   https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

 

 

ČÁST OPATŘENÍ 4.B - Podpora činnosti okresních včelařských organizací Českého svazu včelařů, z. s.

Cílem dotačního programu je podpora okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s. na území Jihočeského kraje za účelem realizace jejich činností, a to na opatření k zlepšení a ozdravení chovu včelstev, technickou pomoc, vzdělávací činnost včelařů a podporu organizovaného včelařství .

Oprávnění žadatelé o dotaci

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

 okresní organizace Českého svazu včelařů mající sídlo na území Jihočeského kraje.

Uznatelné výdaje

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019.

Uznatelné jsou následující přímé výdaje:

 přípravky, zařízení a opatření na zlepšení a ozdravení chovu včelstev (např. mor a hniloba včelího plodu-BEE-SAFE, plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu, Varroáza-plošný monitoring- soupravy, diagnostické podložky na odběr měli, lékařský aceton, ochranné respirátory pro aplikaci léčiv, zdroj stlačeného vzduchu k vyvíječi na aerosolové ošetření včelstev, nákup vyplétacího drátu do rámků na podporu výměny včelího díla)

 technická pomoc, vzdělávací činnost včelařů, propagace a podpora organizovaného včelařství

Podrobné informace naleznete na  webových stránkách   https://www.kraj-jihocesky.cz/index.php?par[id_v]=1110&par[lang]=CS.

 

Zdroj: Jihočeský kraj