Informace SZIF pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Publikováno: 5. 11. 2018

Konečným termínem pro podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2018 je 30. listopad 2018.

Informace SZIF pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Tímto bychom chtěli žadatele požádat, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2018 včetně všech povinných příloh podali: a) osobně - na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro nebo b) poštou; c) datovou schránkou; d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz). Podrobné informace o způsobech podání žadatel nalezne v Příručce pro žadatele opatření 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů, na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811. V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (www.szif.cz) má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

Upozornění! Žadatelé, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření 2018 do konečného termínu 15. května 2018, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2018.

Důležité Upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů:

  •  Dotace bude poskytnuta pouze na díly půdních bloků s druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na  příslušných cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
  •  Dotace bude poskytnuta pouze na díly půdních bloků s uvedenými druhy dřevin. Není podporována např. výsadba  smrku ztepilého v CHS 43 a 45!

 

  • Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní.

Zdroj: SZIF