Žádost o dotaci na zalesnění lze podat do 30. 11. 2017

Publikováno: 21. 11. 2017

Konečným termínem pro podání žádosti o dotaci na založení lesního porostu 2017 z Programu rozvoje venkova 2014-2020 opatření 8.1.1 ZALESŇOVÁNÍ A ZAKLÁDÁNÍ LESŮ je 30. listopad 2017.

Tímto bychom chtěli žadatele požádat, aby žádost o dotaci na založení lesního porostu 2017 včetně všech povinných příloh podali:

a) osobně - na Oddělení příjmu žádostí a LPIS (podání podle místa trvalého bydliště nebo sídla), seznam Oddělení příjmu žádostí a LPIS je k dispozici na cestě: http://www.szif.cz/cs/szif-ro nebo

b) poštou

c) datovou schránkou

d) elektronickou podatelnou (e-mail: podatelna@szif.cz). Podrobné informace o způsobech podání žadatel nalezne v Příručce pro žadatele opatření 8.1.1. Zalesňování a zakládání lesů, na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811.

V rámci sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů (www.szif.cz) má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit. Upozornění! Žadatelé, kteří nepodali Ohlášení o vstupu do opatření 2017 do konečného termínu 15. května 2017, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2017.

Celé znění informace naleznete na stránkách http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fprv2014%2Fopatreni%2Finvestice_do_lesu%2F811%2F1510670369157.pdf.

Zdroj: SZIF