Aktuální informace o finanční podpoře lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva

Publikováno: 10. 8. 2017

V oblasti lesního hospodářství, myslivosti a základního zpracování dřeva je v současnosti poskytována finanční podpora prostřednictvím řady ekonomických nástrojů.

Ve stručnosti se lesní hospodáři, podnikatelé v lesním hospodářství nebo v základním zpracování dřeva i uživatelé honiteb mohou orientovat na tyto finanční podpory:

  • finanční příspěvky na hospodaření v lesích,
  • finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti,
  • úhrady nákladů podle lesního zákona,
  • služby poskytované zdarma vlastníkům lesů,
  • podpora akreditované poradenské činnosti v lesním hospodářství,
  • dotace na ochranu a reprodukci genofondu lesních dřevin,
  • vybrané operace Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020,
  • vybrané programy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu,
  • vratka daně z minerálních olejů spotřebovaných při provádění hospodaření v lese.

Podrobné aktuální informace o jednotlivých druzích finanční podpory i o místech a termínech pro podání žádostí zájemci najdou na stránkách http://eagri.cz/public/web/file/545102/Prehled_financovani_LH_170701.pdf.

Uvedené skutečnosti platí k 1. červenci 2017.

Zdroj: MZE