Nová právní úprava pravidel podmíněnosti (Cross Compliance)

Publikováno: 2. 3. 2017

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno:

  • nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, a
  • nařízení vlády č. 49/2017 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti
    s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.

 

Hlavním cílem nařízení vlády č. 48/2017 Sb. je nastavení národních podmínek
pro postup vyhodnocení při nedodržení požadavků podmíněnosti, které evropské předpisy stanovují pouze rámcově.  Současně návrhem dochází ke sladění s právními předpisy EU a se závěry auditního šetření Evropské komise z roku 2016.   

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. upravuje postup Státního zemědělského intervenčního fondu pro stanovení procentuálního snížení dotace v rozsahu 1 %, 3 % nebo 5 % podle hodnocení zjištěného porušení kontrolním orgánem. Dále doplňuje postup stanovený evropskými předpisy pro snížení nebo neposkytnutí dotace v případech opakovaného porušení, úmyslného porušení a úmyslného opakovaného porušení. Současně je zapracován princip včasného varování, kdy v případě prvého zjištění porušení požadavku v malém rozsahu, malé závažnosti a odstranitelného trvání nedojde ke snížení dotace, avšak příslušný orgán musí na tuto skutečnost a na nutnost splnění uloženého nápravného opatření žadatele upozornit.

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. plně nahrazuje stávající nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor,
ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na přijetí nařízení vlády č. 48/2017 Sb. je nezbytné provést související formální legislativně technické změny v normativních odkazech ve stávajících 18 dotačních nařízeních vlády, které požadavky podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti obsahují jako nedílnou součást podmínek pro poskytnutí dotace. Tyto změny jsou provedeny změnovým nařízením vlády č. 49/2017 Sb.

 Zdroj: MZE