1. výzva Jihočeského kraje pro rok 2017

Publikováno: 7. 12. 2016

Jihočeský kraj na svých webových stránkách                                
http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm  zveřejnil v rámci 1. výzvy pro rok 2017 pravidla pro čerpání dotací v oblasti opatření Rozvoje venkova a krajiny:

 

1/ Podpora chovu ryb ve vodních tocích:

Specifickým cílem tohoto podopatření dotačního programu je podpora vysazování některých původních druhů ryb vedoucích ke zvýšení biodiverzity vodních toků.


Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

  • uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje),
  • rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje

Uznatelné jsou následující přímé výdaje:

  • na nákup těchto druhů ryb: pstruh obecný, lipan podhorní, candát obecný, parma říční, podoustev říční (nosák), ostroretka stěhovavá, jelec tloušť a výdaje spojené s jejich vypouštěním do toků (např. dopravné, veter. vyšetření), podmínkou uznání výdajů je oznámení žadatele kdy a kde dojde k vypouštění ryb do vodního toku, a to minimálně 5 dní před vlastním vypuštěním,

 

2/Podpora včelařů:
 

Specifickým cílem podopatření dotačního programu je podpora včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva a podpora stávajících včelařů, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP.

Oprávnění žadatelé o dotaci:

Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel nebo fyzické osoby starší 18 let, jejichž včelstva byla utracena na základě rozhodnutí KVS o zdolání nebezpečné nákazy MVP, na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria:

  • zájem o včelaření a členství v organizaci – doložené vyjádřením místně příslušné registrované včelařské organizace (např. ČSV a PSNV) s datem vzniku členství v období od 1. 1. 2014 a trvající v lednu 2017 (platí pouze pro začínající včelaře),
  • zájem o včelaření, který se doloží čestným prohlášením žadatele (platí pouze pro stávající včelaře), kde bude uvedeno:

1. Datum vzniku registrace a registrační číslo v ústřední evidenci chovatelů.

2. Datum likvidace včelstev - (k utracení včelstev musí dojít v období od 1. 1. 2016).

3. Délka včelaření, údaj o umístění (na základě povolení KVS) a počtu obnovovaných včelstev (nákup od registrovaného chovatele včelích matek na základě povolení KVS).

4. Finanční náhrada na utracená včelstva – byla/nebyla čerpána od ministerstva zemědělství (SZIF – dotační titul: obnova včelstev).

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

  •  nákup max. 4 ks kompletních nástavkových úlů s oddělitelným dnem 1 ks max. 4 200,- Kč
  •  nákup jiného typu úlu než nástavkového 1 ks max. 2 500,- Kč
  •  nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků 1 ks cca 1 000,- Kč
  •  nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 rámků 1 ks cca 2 000,- Kč

 

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 3. 4. 2017 do 31. 8. 2017.

 

Termín pro podávání žádostí u obou opatření je od 2.1.2017 – do 13.1.2017 do 12:00 hodin

 

Podrobné informace naleznete v pravidlech na stránce http://www.novy.agroreport.cz/_storage/media/01_PRAVIDLA%20DP%20RVK%202017_final.pdf

Zdroj: Jihočeský kraj