Důležité dotační termíny září, říjen 2016

Publikováno: 23. 8. 2016

Upozorňujeme zemědělce na některé důležité termíny v září a říjnu 2016 pro bezproblémové čerpání dotací.

Důležité dotační termíny září, říjen 2016

1/ Nápočty velkých dobytčích jednotek (VDJ) pro dotační titul Přechodné vnitrostátní podpory      (PVP) – termín: do 30. září 2016

Příslušné seznamy zvířat splňujících podmínky pro poskytnutí platby a nápočty VDJ jsou ve druhé polovině měsíce srpna 2016 zasílány ČMSCH jednotlivým chovatelům.

Žadatel dokumenty podepíše a do 30. září 2016 doručí na příslušný RO SZIF nebo zašle elektronickým podáním přes datovou schránku do datové schránky SZIF (jn2aiqd). Svým podpisem stvrzuje, že údaje na těchto dokladech odpovídají skutečnosti. Na dokumentech není dovoleno provádět úpravy.

Všechny dokumenty předkládané žadatelem musí mít podobu originálu nebo úředně ověřené kopie.

Doručí-li žadatel Fondu Doklad z Ústřední evidence po stanovené lhůtě (30. září 2016) avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením dokladu. Na nápočty doložené po 26. říjnu 2016 nebude brán zřetel.

 

2/ Dotační titul19.A. Podpora na účast producentů a zpracovatelů mléka v režimu jakosti Q CZ a dotační titul 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat

 

  • Do 30. září 2016 žadatel je povinen zajistit účast v režimu jakosti Q CZ – podepsání smlouvy s SVÚ Olomouc a vydání Potvrzení SVÚ Olomouc o vstupu do režimu jakosti Q CZ. Pro DP 19. je však účast v režimu jakosti Q CZ nutná co nejdříve. Tento termín je nutné dodržet i pro nové žadatele pro období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017.
  • Během měsíce září 2016, nejdéle však do 30. září 2016, bude možné podávat předběžné žádosti o DT 19 a DT 20 na další období (2016/2017).

 

  • Od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016 příjem žádostí o dotaci DP 19. a 20. (ti žadatelé co v dubnu 2016 podali předběžnou žádost na DT 19 a 20) na OPŽL SZIF (místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF). Včetně nezbytných příloh dle jednotlivých podprogramů.

 

3/ Dotační program na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016 (DT 16)

Žadatel odevzdá osobně příslušnému pracovišti SZIF nejpozději do 30. září 2016 soupis účetních dokladů, účetní doklady a výpis z bankovního účtu prokazující úhradu uznatelných výdajů.

 

4/ Deklarace chovu koní pro Platby v méně příznivých oblastech (LFA) a Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO) – Ošetřování travních porostů, termín do 31. října 2016

Žadatel má povinnost dodržovat předepsanou intenzitu chovu hospodářských zvířat od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016.

Deklarace chovu koní

Chová-li žadatel v kontrolním období od 1. 6. 2016 do 30. 9. 2016 koně, je povinen předat Fondu od 1.října do 31. října 2016:

  • elektronický opis registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední
  • evidence, Ø elektronickou deklaraci chovu koní, která je vytvořena na základě údajů z registru koní v hospodářství vedeného v informačním systému ústřední evidence.

Nedoručí-li žadatel Fondu výše uvedené dokumenty do stanoveného termínu, tedy do 31. 10. 2016, koně se při výpočtu intenzity chovu hospodářských zvířat nezohlední, pokud nebude fyzickou kontrolou na místě zjištěno jinak.

 

5/ Dotační titul 8.F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

Žádosti se podávají do 21. října 2016 včetně. Podrobné informace naleznete na stránkách

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zakladni-informace/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro.html.

 

6/ Dotační titul zatravňování orné půdy

Pokud žadatel podal v roce 2016 s Jednotnou žádostí žádost o zatravňování orné půdy, má povinnost oznámit SZIF v souladu s § 3g zákona o zemědělství změnu kultury podle § 3 odst. 1 NV č. 307/2014 Sb. ze standartní orné půdy na travní porost (G), v případě změny na kulturu trvalý travní porost (T) se nejedná o nesplnění podmínky.

 

Zdroj: RAK JK