Dotace na obnovu zemědělských historických strojů, kapliček i sýpek

Publikováno: 12. 1. 2016

Obnovu historických zemědělských strojů, kapliček , obecních sýpek a dalších objektů je možné realizovat za finanční podpory z dotačního  programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova.

 

Příjem žádostí bude zahájen 27. ledna 2016 a ukončen 15. března 2016. Žádosti budou přijímány v písemné podobě na odděleních příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby).

 

Program je rozdělen do čtyř podprogramů:

 

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

 16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

 

Výše dotace je maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále od výše disponibilních finančních prostředků.

Úplné znění Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova pro rok 2016, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvipotravinarstvi/zasady-pro-rok-2016/zasady-kterymi-se-na-zaklade-1-2-a-2d.html).

 

Zdroj: SZIF