Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první kolo příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020.

Publikováno: 3. 8. 2015

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje první kolo příjmu žádostí na operace Investice do zemědělských podniků, Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Lesnická infrastruktura, Technika a technologie pro lesní hospodářství a Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo první kolo příjmu žádostí na projekty z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020.

Žádosti budou přijímány pouze prostřednictvím Portálu Farmáře, a to v termínu od 29. září 2015 od 8 hodin do 12. října 2015 do 13 hodin.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací předběžně stanoven následovně:

operace

alokace

Investice do zemědělských podniků

3,28 mld. Kč

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

973 mil. Kč

Lesnická infrastruktura

345 mil. Kč

Technika a technologie pro lesní hospodářství

190 mil. Kč

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

603 mil. Kč

 

Všechny operace navazují na opatření PRV pro období 2007 – 2013.

V příloze, kterou naleznete na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_ministerstvo-zemedelstvi-rozdeli.html je uveden přehled hlavních změn oproti tomuto programovému období.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV 2014 – 2020 pro první kolo příjmu, je k dispozici v elektronické podobě na www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - PRV ČR na období 2014 - 2020 a příslušná osa/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014 - 2020.

 Odkazy:

Investice do zemědělských podniků: https://www.szif.cz/cs/prv2014-411

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: https://www.szif.cz/cs/prv2014-421

Lesnická infrastruktura: https://www.szif.cz/cs/prv2014-432

Technika a technologie pro lesní hospodářství: https://www.szif.cz/cs/prv2014-861

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1622

 

Zdroj: Mze