Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu 2023

Publikováno: 16. 1. 2023

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2021–2027 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty v aktivitě 2.1.4 Kompenzace.

Čtvrtá výzva OP Rybářství 2021–2027 na aktivitu 2.1.4 Kompenzace bude spuštěna v lednu 2023

4. výzva na aktivitu 2.1.4 Kompenzace má za cíl zajistit podporu mimoprodukčních funkcí rybníků. Jedná se o umožnění kompenzace ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí. Nejedná se o aktivity vedoucí k závislosti podniků na opakující se finanční kompenzaci, ale o akce vedoucí k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

Přehled kompenzací:

  • nařízené vodohospodářské funkce rybníků zajišťované manipulací s vodou:

  • akumulace vody v krajině a retenční účinek

  • zajišťování sportovních nebo rekreačních účelů

  • nařízená péče rozhodnutím či vyjádřením příslušných orgánů:

  • zachování přirozeného litorálního pásma a mokřadů

  • omezení vysazování amura orgány ochrany přírody

  • omezení krmení ryb krmnými směsmi a ostatními krmivy

  • omezení aplikace minerálních nebo organických hnojiv

  • omezení aplikace vápenatých prostředků

Podpora je určena pro podniky akvakultury, které hospodaří na vodní ploše – katastrální výměra (vodní plocha) každého podporovaného rybníka nesmí být menší než 2,00 a větší než 5,00 ha. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko. Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Podpora není určena pro obce, svazky obcí, kraje a ostatní veřejnoprávní subjekty.

Řídící orgán OP Rybářství upozorňuje žadatele, že příjem Žádostí o podporu se bude řídit Pravidly pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2021–2027 (dále jen „Pravidla“).

 

Příjem žádostí pro danou výzvu bude probíhat

od 24. 1. 2023 od 9 hod.

 

Všechny Žádosti o podporu budou v souladu s Pravidly pro jednotlivé aktivity přijímány elektronicky prostřednictvím portálu ISKP21+ bez nutnosti osobní účasti žadatele na RO SZIF.

 

Na portálu ISKP21+ bude Žádost o podporu žadatelům zveřejněna dne 16. 1. 2023.

 

Příjem žádostí končí 27. 2. 2023 ve 13 hod.

 

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz na stránkách Dotace/OP Rybářství na období 2021–2027/Aktivity.

Zdroj: MZE