Informace pro žadatele k dotačnímu programu ND – 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Publikováno: 5. 1. 2023

Od 09. 01. 2023 do 31. 1. 2023 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2022 - dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic a po podání žádosti o dotaci také Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci 2022 pro dotační podprogram 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu ND – 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 8.F. – Příručky umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ DOTACE K ELEKTRONICKÉMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI A PROKÁZÁNÍ NÁROKU NA DOTACE PRO SLEDOVANÉ OBDOBÍ 2022 - DOTAČNÍ PODPROGRAM 8.F.a. PODPORA VYBRANÝCH ČINNOSTÍ ZAMĚŘENÝCH

NA OZDRAVENÍ CHOVŮ PRASNIC“, která slouží k relevantnímu vyplnění a podání Žádosti o dotaci a k podání Formuláře s doklady prokazující nárok na dotaci k výše zmíněnému dotačnímu podprogramu.

Příručku pro vyplnění a podání Žádosti o dotaci a Formuláře s doklady 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic lze stáhnout ZDE.

Postup pro podání změny žádosti o dotaci a změny formuláře k prokázání nároku na dotaci je součástí výše uvedené příručky.

Důležité upozornění pro žadatele:

 

Spolu se žádostí o dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Ozdravovací program od vyjmenovaných nákaz prasat pro DP 8.F.a.“.

Spolu s Formulářem s doklady prokazující nárok na dotaci je žadatel povinen doložit povinnou přílohu „Potvrzení KVS A SVS pro DP 8.F.a.“.

Bez přiložení těchto příloh v relevantní podobě a množství není možné adekvátně a objektivně posoudit žádost o dotaci, což může vést k prodloužení administrace dané žádosti.

Prosíme žadatele, aby se vyvarovali podávání žádosti poslední možný den, neboť v případě technických potíží je potřeba čas pro vyřešení, což v poslední den možného podání je velmi obtížné.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI U DP 8.F.a MUSÍ PŘEDCHÁZET PODÁNÍ

FORMULÁŘE S DOKLADY PRO DP 8.F.a. (tzn. nejprve je nutné podat žádost o dotaci a poté Vám systém umožní podat formulář s doklady).

Zdroj: SZIF