Bilance N za hospodářský rok 2021/2022

Publikováno: 28. 7. 2022

Pro výpočet bilance dusíku za hospodářský rok 2021/2022 (povinnost pro závody s výměrou nad 30 ha, hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně) jsme opět připravili jednoduchý sešit v excelu. Výpočet je stejný jako za předchozí rok, s několika úpravami:

Bilance N za hospodářský rok 2021/2022
 • výnosy do listu „Plodiny“, příp. „Ztráty“ důsledně uvádějte v „čisté hmotnosti“, ovšem stejně jako vloni vztažené k uvedenému obsahu sušiny
  • od roku 2022 platí zákonná povinnost uvádět výnosy plodin do evidence podle zákona o hnojivech, s předpokládanou návazností na další systémy – podnikové účetnictví, sklady, prodej a statistické výkazy ČSÚ
  • ve výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ jsou uvedeny tyto požadavky:
   • sklizeň obilovin a luskovin na zrno a olejnin na semeno se uvádí ve standardní vlhkosti a čistotě
   • sklizeň okopanin se uvádí v čisté hmotnosti po srážce na nečistoty
 • v listu „Organika“ byly upraveny obsahy živin u některých statkových a organických hnojiv (novela vyhlášky č. 377/2013 Sb.)
 • v listu „Protokol – bilance“ byly úplně napravo přidány dva nové sloupce, kde jsou orientační průměrné položky bilance fosforu a draslíku převedeny na tuny živin celkem za závod a výsledek bilance je pro názornost uveden nejen v prvcích, ale i v oxidové formě

Základní informace:

 • povinnost vypočítat bilanci je do 31. 12. 2022 (nikam se neposílá, na vyžádání se předkládá kontrole z ÚKZÚZ, maximální limit průměrného bilančního přebytku ve výši 70 kg N/ha se bude posuzovat až v průměru za 3 následné roky)
 • bilance se počítá, vyplňuje i hodnotí celkově za zemědělský závod
  • spotřeba hnojiv za období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022
   • minerální hnojiva se uvedou buď do listu „Minerál – přepočet“ nebo do listu „nebo Minerál – živiny“, pokud již máte živiny přepočtené ze zboží
   • použití vedlejších produktů předplodin (sláma, chrást, …) ke hnojení se do bilance nepočítá (živiny, které se z půdy odebraly, se do ní zase vrací)
   • na základě údajů o vložené spotřebě všech hnojiv se automaticky vygeneruje výstup do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ – formulář „S03 Spotřeba hnojiv za hospodářský rok 2021/2022“ (list „Hnojiva do Zem 6-01“), což určitě ocení subjekty, na které se tato zpravodajská povinnost vztahuje a která je čeká na přelomu listopadu a prosince 2022
  • celková výměra zemědělské půdy k datu podání Jednotné žádosti (JŽ) za rok 2022
  • sklizeň všech plodin (i neuvedených v JŽ) za celý kalendářní rok 2022
   • uveďte buď celkovou sklizeň v tunách nebo průměrný výnos v t/ha
   • uveďte i sklizeň vedlejšího produktu, zejména slámy
   • při sklizni více plodin v jednom roce na stejném pozemku logicky vznikne překryv ploch (nemá vliv na výpočet průměrné bilance, která se počítá podle celkové výměry zemědělské půdy)
   • nesklízené meziplodiny se neuvádějí
  • jednotlivé druhy pícnin v přepočtu na požadovaný obsah sušiny
   • 35 % (kukuřice, čirok)
   • 17 % (ostatní jednoleté pícniny)
   • 85 % (víceleté pícniny, v seně)
 • podrobnosti uvádí metodika „Hospodaření ve zranitelných oblastech – 5. akční program nitrátové směrnice (kapitola k bilanci dusíku začíná na str. 56)
 • platné detailnější informace i odpovědi na dotazy k loňské bilanci najdete zde (jediná změna je ve vyjadřování výnosů v čisté hmotnosti a v absenci listu „Bilance OH“)

Verze ke stažení (při vyplňování údajů používejte, prosím, desetinnou čárku, nikoliv desetinnou tečku; v listech nepřetahujte buňky myší):

 • zjednodušená verze („RUGT“, 26. 7. 2022) – pokud obhospodařujete jen plochy, na které se bilance dusíku vztahuje, tedy ornou půdu (kultury R, U, G) a trvalé travní porosty (T)
 • kompletní verze („komplet“, 26. 7. 2022) – navíc zahrnuje i plochy, na které se bilance nepočítá, tedy chmelnice (C), vinice (V), sady (S), rychle rostoucí dřeviny (D) a školky (K)

Rozdíl mezi oběma verzemi je pouze v tom, že u kompletní verze se do výkazu ČSÚ „Zem 6-01“ generuje celková spotřeba hnojiv, a to i za plochy, na které se nepočítá bilance. U zjednodušené verze je spotřeba hnojiv převedená do výkazu ČSÚ i do bilance stejná.

V případě nejasností se neváhejte zeptat, klidně pošlete i bilanci ke kontrole správnosti vyplnění a vyhodnocení výsledku.
Kontakt: Ing. Klír, tel. 603 520 684, e-mail: klir@vurv.cz

Publikováno 26. 7. 2022 

Zdroj: VÚRV