Informace pro žadatele k dotačnímu programu 8.F.

Publikováno: 8. 6. 2022

Postup při zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře pro sledované období 2022 (1.10.2021 - 30.9.2022).

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 8.F.

Informace se týkají žadatelů na dotační podprogramy 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti pro sledované období 2022 (1.10.2021 – 30.9.2022).

Veškeré účetní doklady musí stále obsahovat informaci, k jakému dotačnímu podprogramu (8.F.c. a 8.F.d.) se vážou a informaci, že dané úkony k proplacení vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření v návaznosti na dotační podprogram.

Pro sledované období 2022 i nadále platí, že žadatelé na dotační podprogramy 8.F.c. a 8.F.d. nemusí mít v kopiích účetních dokladů rozepsané konkrétní částky vztažené k jednotlivým turnusům, halám a hospodářstvím, a dále nemusí k danému dokladu přikládat přílohu (rozpis) obsahující tyto informace. Zcela dostačující v tomto ohledu je vyplnění daných údajů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře. Výjimkou v tomto ohledu zůstávají kopie účetních dokladů za následující úkony (detailněji uvedeno níže v textu):

  • optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů (úkon č. V u podprogramu 8.F.c. a úkon č. IV u podprogramu 8.F.d.);
  • veterinární úkony (úkon č. VII u podprogramu 8.F.c.).

 

Pro dotační podprogram 8.F.c. se bude jako příloha k výše vyjmenovaným úkonům dokládat:

  • dodací list, a to v případě, že účetní doklad byl vydán za úkon optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace. Jedná se o případ, kdy na účetním dokladu nejsou veškeré potřebné informace (místo realizace, parametry či jiná specifikace) a dodací list je nedílnou součástí tohoto účetního dokladu. V případě, že dodací list není součástí účetního dokladu, je zapotřebí, aby žadatel dodal alespoň vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře;
  • vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře. Platí pro účetní doklady vydané za veterinární úkony vyplývající z plnění požadavků PPO a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů a provedení laboratorních rozborů, vyplývajících z plnění požadavků PPO na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže, týkající se zvířat i zařízení chovu, kontrola účinnosti desinfekce. U úkonů spojených s vakcinací na salmonelózu se uplatňuje 80% nákladů, u ostatních úkonů se uplatňuje 100%

 

Pro dotační podprogram 8.F.d. se bude jako příloha k výše uvedeným úkonům dokládat:

  • dodací list, a to v případě, že účetní doklad byl vydán za úkon optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace. Jedná se o případ, kdy na účetním dokladu nejsou veškeré potřebné informace (místo realizace, parametry či jiná specifikace) a dodací list je nedílnou součástí tohoto účetního dokladu. V případě, že dodací list není součástí účetního dokladu, je zapotřebí, aby žadatel dodal alespoň vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře.

Zdroj: SZIF