Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2022

Publikováno: 9. 12. 2021

Jihočeský kraj na svých stránkách  v sekci Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje zveřejnil podmínky pro některé dotační programy v roce 2022.

DOTAČNÍ PROGRAM

(administrovaný Odborem evropských záležitostí)

PRIORITNÍ OSA – ENVIRONMETÁLNÍ UDRŽITELNOST A  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

1. výzva pro rok 2022

 Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 7,5 mil. Kč.

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně v oblasti podpory činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy, podpory činnosti okresních mysliveckých spolků, chovu ryb ve vodních tocích a včelařství a při výsadbě klimatické zeleně na venkově.

Opatření programu

Číslo opatření

Název opatření

Číslo části opatření

Název části opatření

Celková alokace (v mil. Kč)

Min. -max- výše dotace (v tis. Kč)

Min. požadovaná spoluúčast žadatele (v%)

 

1

 

 

Ochrana druhů

 

1. A

Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy

 

1,5

 

40 - 500

 

0

 

1.B

Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

 

0,8

 

10 - 140

 

0

 

2

Chov ryb ve vodních tocích

 

2.

 

Chov ryb ve vodních tocích

 

1,1

 

10 - 240

 

30

 

3

 

 

Chov včel

 

3. A

 

Podpora včelařů

 

2

 

5 - 20

 

20

 

3.B

Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.

 

0,6

 

20 - 140

 

0

4

Výsadba klim. zeleně

 

4.

 

Výsadba klimatické zeleně

 

1,5

 

50 - 300

 

10

 

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu na rok 2022

Příprava, projednání, schválení dokumentace pro žadatele

 

do 25. 11. 2021

Zveřejnění výzvy

dne 26. 11. 2021

Termín pro podávání žádostí

od 3. 1. 2022 do 14. 1. 2022 do 12:00 hod.

Konzultace na oddělení administrace dotačních programů JK

od 26. 11. 2021

Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace

nejpozději do 31. 5. 2022

Uzavření smluv o poskytnutí dotace

do 2 měsíců od schválení v ZK

 

Realizace projektu musí skončit do data uvedeného u jednotlivých částí opatření, tzn. předložené kopie faktur a ostatních účetních dokladů budou uznatelné pouze s datem vystavení a uskutečnění zdanitelného plnění do tohoto data.

Podrobné informace, pravidla a žádost na webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#894.

Zdroj: Jihočeský kraj