Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2021

Publikováno: 15. 12. 2020

Jihočeský kraj na svých stránkách  v sekci Aktuální výzvy - dotace Jihočeského kraje zveřejnil podmínky pro některé dotační programy v roce 2021.

Informace o Aktuálních výzvách Jihočeského kraje 2021

DOTAČNÍ PROGRAM

(administrovaný Odborem evropských záležitostí)

PRIORITNÍ OSA – ENVIRONMETÁLNÍ UDRŽITELNOST A SOUDRŽNOST REGIONU

ROZVOJ VENKOVA A KRAJINY

1. výzva pro rok 2021

 

Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2021 k dispozici, činí 6 mil. Kč.

 

Číslo opatření

 

Název opatření

 

Číslo části opatření

 

 

Název části opatření

 

Celková alokace (v mil.

Kč)

Min. – max. výše dotace

(v tis. Kč)

Min. požadovaná spoluúčast žadatele

(v %)

 

 

 

1

 

 

 

Ochrana druhů

 

1.A

Podpora záchranných stanic pro

handicapované živočichy

 

1,5

 

40 - 500

 

0

 

 

1.B

Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků

Českomoravské myslivecké

jednoty, z. s.

 

 

0,8

 

 

10 - 140

 

 

0

 

2

 

Chov ryb ve

vodních tocích

 

2.

 

Chov ryb ve vodních tocích

 

1,1

 

10 - 240

 

30

 

 

3

 

 

Chov včel

3.A

Podpora včelařů

2

5 - 20

20

 

3.B

Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.

 

0,6

 

20 - 140

 

0

 

Harmonogram přípravy a realizace dotačního programu na rok 2021

Příprava, projednání, schválení dokumentace pro žadatele

do 1. 12. 2020

Zveřejnění výzvy

dne 2. 12. 2020

Termín pro podávání žádostí

od 11. 1. 2021 – do 22. 1. 2021

do 12:00 hod.

Konzultace na oddělení administrace dotačních programů JK

od 2. 12. 2020

Hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace

nejpozději do 31. 5. 2021

Uzavření smluv o poskytnutí dotace

do 2 měsíců od schválení v ZK

Realizace vybraných projektů (uznatelnost nákladů)

viz jednotlivá opatření

Závěrečné vyúčtování

viz jednotlivá opatření

Hodnocení a publikace výsledků dotačního programu

viz jednotlivá opatření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v případě změn v termínech zasedání RK či ZK bude harmonogram upraven)

 

ČÁST OPATŘENÍ 1.B – Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

Cílem dotačního programu je podpora okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. na území Jihočeského kraje za účelem realizace jejich činností. Jedná se o ochranné opatření k omezení střetů motorových vozidel se zvěří (pachové ohradníky a optické výstražné zařízení + retroreflexní fólie), a dále o činnosti a aktivity související s péčí o zvěř (nákup minerálních a vitaminových přípravků a nákup kamenné soli).

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 10 000 Kč.  Účetní doklad, který bude přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních dokladů. Doklad nad 10 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování uznán a proplacen. 

 

OPATŘENÍ 2. - Chov ryb ve vodních tocích

Cílem opatření dotačního programu je zejména podpora aktivit uživatelů rybářských revírů, rybářských svazů a univerzit, středních škol, výzkumných ústavů se zaměřením na rybářství vedoucích k lepší péči o rybí společenstva ve vodních tocích.

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

• uživatel rybářského revíru (rybářského revíru, nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje),

• rybářské svazy (spolky) mající sídlo na území Jihočeského kraje a mající na starosti rybářské obhospodařování rybářského revíru nacházejícího se na vodním toku, který je v obvodu působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

 

ČÁST OPATŘENÍ 3.A – Podpora včelařů

Specifickým cílem je podpora začínajících včelařů poskytnutím finanční podpory na nákup nových úlů včetně vnitřního vybavení s podmínkou, že začínající včelař pořídí nová včelstva.

Oprávnění žadatelé o dotaci

Fyzické osoby starší 18 let začínající s chovem včel na území Jihočeského kraje a splňující tato kritéria:

  • doložení kopie písemnosti vydané Českomoravskou společností chovatelů, a. s., která dokládá datum  úředního přidělení  čísla chovatele a čísla chovu (evidenci) v období  od 1. 1. 2018      a trvající v lednu 2021,
  • přímá odpovědnost za přípravu a realizaci projektu, nepůsobit jako prostředník/zprostředkovatel.

Oprávněný žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci dle těchto pravidel! V případě podání více žádostí budou tyto zařazeny do hodnocení v pořadí dle data přijetí elektronické verze, žádosti nad limit budou vyřazeny. Žádostí se rozumí shodná elektronická i písemná verze

Podporu nelze poskytnout:

• osobám uvedeným ve všeobecných podmínkách dotačního programu v kap. 2.2,

• fyzickým osobám, které již na stejný účel obdržely prostředky kraje: 

            ➢ s výjimkou poskytnutých finančních darů,

• fyzickým osobám, kterým výdaje (na stejný účel) projektu, na které je požadována dotace, byly a budou po dobu vázanosti projektu podpořeny z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo z jiných fondů Evropské unie.

 

Uznatelné výdaje musí být vynaloženy od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021.

Uznatelné jsou pouze následující výdaje:

➢ nákup max. 4 ks kompletních nástavkových úlů  s oddělitelným dnem          1 ks  max. 4 200,- Kč

➢ nákup jiného typu úlu než nástavkového                                                          1 ks max. 2 500,- Kč

➢ nákup živého materiálu, tím se rozumí:

o nákup oddělku s matkou nebo s matkou F1 - min. 5 rámků                   1 ks cca 1 000,- Kč

o nákup včelstva s matkou nebo s matkou F1 - min. 10 rámků                 1 ks cca 2 000,- Kč

o nákup kombinace výše definovaného oddělku a včelstva

Poznámka: Výše uvedené ceny u živého materiálu jsou pouze orientační, žadatel v rozpočtu žádosti uvede ceny  předběžně zjištěné. Položky rozpočtu musí být ve shodě tzn., že počty nakoupených úlů musí být ve shodě s počtem nakoupených včelstev, oddělků nebo jejich kombinace. U nákupu oddělku nebo včelstva  se  “rámkem“ rozumí  plást  s plodem nebo zásobami.  Nákup úlů je  vázán pouze  na nákup „živého materiálu“ (včelstva, oddělku nebo jejich kombinace).

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 20 000 Kč. Účetní doklad, který bude přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních dokladů. Doklad nad 20 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování uznán a proplacen.

 

ČÁST OPATŘENÍ 3.B – Podpora činnosti okresních včelařských organizací Českého svazu včelařů, z. s.

Cílem dotačního programu je podpora okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s. na území Jihočeského kraje za účelem realizace jejich činností, a to na opatření ke zlepšení a ozdravení chovu včelstev, technickou pomoc, vzdělávací činnost včelařů a podporu organizovaného včelařství.

Žadatelem (příjemcem dotace) může být:

• okresní organizace Českého svazu včelařů mající sídlo na území Jihočeského kraje.

Uznatelné jsou následující přímé výdaje:

 • přípravky, zařízení a opatření na zlepšení a ozdravení chovu včelstev: mor a hniloba včelího ploduBEE-SAFE, plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu, Varroáza-plošný monitoring – soupravy, diagnostické podložky na odběr měli, lékařský aceton včetně nákladů na odeslání zásilky, ochranné respirátory pro aplikaci léčiv, zdroj stlačeného vzduchu k vyvíječi na aerosolové ošetření včelstev, nákup vyplétacího drátu do rámků na podporu výměny včelího díla

• technická pomoc: výpočetní a kancelářská technika do 40 000 Kč

• vzdělávací činnost včelařů, propagace: pořádání vzdělávacích akcí (pronájem zasedacího sálu, náklady na lektory, vzdělávací materiály pro účastníky akce), propagace včelařství na výstavách (propagační leták)

Výdaje v hotovosti jsou přípustné pouze do výše 10 000 Kč. Účetní doklad, který bude přesahovat tuto částku, nelze rozepisovat při platbě v hotovosti na více výdajových pokladních dokladů. Doklad nad 10 000 Kč včetně DPH zaplacený v hotovosti nebude v rámci vyúčtování uznán a proplacen. 

Podrobné informace naleznete na  webových stránkách https://www.kraj-jihocesky.cz/ku_dotace/vyhlasene#848.  

Zdroj: Jihočeský kraj