Podmínky nitrátové směrnice účinné od 1. července 2020 nově v LPIS

Publikováno: 12. 10. 2020

Dne 1. 7. 2020 nabyly účinnosti nové podmínky tzv. nitrátové směrnice (NS) v České republice, které jsou legislativně ukotveny v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (změny přináší novela pod č. 277/2020 Sb.). 

Podmínky nitrátové směrnice účinné od 1. července 2020 nově v LPIS

V LPIS byly dokončeny nápočty, které tyto změny zohledňují, a to jak na úrovni dílů půdních bloků, zemědělských parcel tak i v mapě. Podrobnosti naleznete po prokliku této novinky.

Potřebné informace o uplatnění nitrátové směrnice, konkrétně vymezení zranitelných oblastí a podmínky akčního programu, jsou zobrazeny v následujících částech systému LPIS jako:

 • souhrnné a podrobné tisky požadavků nitrátové směrnice vztahujících se k zemědělskému závodu (u každého tisku lze nastavit konkrétní datum, ke kterému se mají informace zobrazovat),
 • konkrétní informace vztahující se ke každému DPB na detailu DPB, pod záložkou „NS“,
 • mapové vrstvy vztahující se k problematice nitrátové směrnice.

Souhrny požadavků za celý zemědělský závod se spouští ze záložky „Tisky“ v horním panelu (nad mapou). Výpisy lze tisknout buď s identifikací DPB, nebo také ve variantě zemědělských parcel, což by mělo usnadnit práci s tisky pro uživatele, kteří mají pojmenované, a nebo rozdělené DPB na více zemědělských parcel:

•  Tisk „NS souhrn“ slouží pro rychlý přehled informací vztahujících se k jednotlivým DPB, např. zařazení do zranitelné oblasti, výnosová hladina, klimatický region, aplikační pásmo, vzdálenost od vody, průměrná sklonitost…,

•  Tisky „NS podrobně“ jsou rozděleny podle typů opatření nitrátové směrnice na:

 • „NS podrobně – období zákazu hnojení“
 • „NS podrobně – omezení hnojení na orné půdě“
 • „NS podrobně – omezení hnojení na TTP“
 • „NS podrobně – uložení tuhých statkových a organických      hnojiv na ZP“
 • „NS podrobně – střídání plodin, omezení u vody a další          omezení“

Uvedené tiskové sestavy obsahují podrobné informace vztahující se u jednotlivých DPB ke konkrétnímu typu požadavku, včetně příslušného kódu NS, pod kterým lze nalézt text daného požadavku. Význam jednotlivých kódů opatření je vysvětlen v tisku „Vysvětlivky kódů opatření nitrátové směrnice“. V případě, že jsou DPB agronomicky rozděleny na více zemědělských parcel (zakresleny v LPIS a zákres byl použit pro výměru parcely), napočítávají se opatření nitrátové směrnice i ve vztahu k zemědělským parcelám. V tomto případě jsou k dispozici tisky „NS zákresů zemědělských parcel“, a to jako souhrn nebo podrobně. Popisné informace k NS lze zobrazit na informačním panelu každého DPB nebo na detailu zemědělské parcely pod záložkou „NS“. Aktuální opatření lze vybírat v sekci „NS 2020 – od 1. 7. 2020“. Jednotlivá opatření jsou rozdělena do záložek s konkrétními texty a kódy:

 • zákaz hnojení
 • omezení aplikace hnojiv
 • limity přívodu N k plodinám
 • uložení hnojiv na z. p.
 • střídání plodin
 • omezení u vody

V mapě lze také zobrazit jednotlivé mapové vrstvy vztahující se k nitrátové směrnici. Konkrétně lze „rozsvícením žárovky“ v levém menu zobrazit cestou „Životní prostředí“ → „Nitrátová směrnice“ (rozkliknutím znaménka +) následující vrstvy:

 • ZOD
 • klimatické regiony (DPB)
 • klimatické regiony dle BPEJ
 • aplikační pásma (DPB)
 • aplikační pásma dle BPEJ
 • výnosové hladiny (DPB)
 • výnosové hladiny dle BPEJ
 • střídání plodin
 • omezení u vody
 • uložení hnojiv
 • uložení hnojiv – detail
  • kultura
  • protierozní opatření

Mapová vrstva „Uložení hnojiv – detail“ v sobě zahrnuje (rozkliknutím znaménka +) mapové vrstvy označující plochy nevhodné pro uložení tuhých statkových nebo vybraných organických hnojiv, konkrétně:

 • meliorace
 • vodní útvary
 • zamokřené půdy
 • půdy ohrožené erozí
 • písčité půdy
 • půdy na velmi propustném podloží
 • vodní útvary zóna 100 m
 • vodní útvary zóna 50 m

Nejprve doporučujeme zkontrolovat, zda se nové vymezení zranitelných oblastí promítlo do Vašeho zemědělského závodu. Na dílech půdních bloků (DPB) v nově zařazených katastrálních územích se od 1. 7. 2020 musí dodržovat pravidla akčního programu. Naopak, pokud se některé DPB nacházejí v katastrálních územích ze ZOD vyřazených, opatření akčního programu se již dodržovat nemusí. Ale doporučujeme tato pravidla podržovat i dále, vzhledem k nové povinnosti bilancování dusíku. Bilance se totiž počítá na úrovni celého závodu, bez ohledu na to, jakou částí výměry se nachází v ZOD. U některých DPB, přes které vede hranice katastrálních území v ZOD a mimo ZOD, mohlo dojít ke změně zařazení do zranitelných oblastí. Změnilo se totiž kritérium pro jejich zařazení. Místo převažující výměry o zařazení nyní rozhoduje část výměry větší než 2 ha ve zranitelné oblasti. Textové údaje i mapové vrstvy o podmínkách nitrátové směrnice jsou k dispozici i pro DPB mimo ZOD, neboť plnění určitých opatření NS tam může být vyžadováno z titulu jiných předpisů (dotace, režim konkrétního ochranného pásma vodního zdroje, …). Pro ostatní uživatele nejsou požadavky NS závazné, ale samozřejmě se jimi mohou také řídit, za účelem snížení ztrát dusíku…

Zdroj: MZE