PGRLF

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. (PGRLF).

Hlavním předmětem činnosti PGRLF, a.s. je subvencování části úroků z úvěrů a poskytování záruk na úvěry podnikatelských subjektů v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a průmyslu zabývajícího se zpracováním produkce ze zemědělské výroby.

Podrobnější informace o fungování PGRLF jsou dostupné na www.pgrlf.cz.

Aktuality:

Poslední dny pro podání žádostí o podporu z programů Zemědělec a Pojištění

23. 9. 2014 - 11:02

Podpůrný a  garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (PGRLF, a.s.)  přijímá žádosti z programu Zemědělec již pouze do 30. 9. 2014. Po tomto termínu žadatel nemůže zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků. Procentní sazbu podpory stanoví PGRLF, a.s. do 30 pracovních dnů, po ukončení přijmu žádostí o podporu. Žádosti lze ještě podávat na místně příslušných pracovišť SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. 

Následně dne 1. 10. 2014 bude ukončen příjem žádostí PGRLF, a.s. z dotačního titulu Podpory pojištění. Žadatel je povinen do tohoto data předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh.

Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného  (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek)., je možné předložit dodatečně, nejpozději však ke dni 1.11. Příslušného roku. Příslušným rokem se rozumí rok, ve kterém se žádost o finanční  podporu pojištění podává a pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné (dále jen „Příslušný rok“). Podrobné informace včetně formulářů naleznete na stránkách www.pgrlf.cz.

Zdroj: RAK JK

číst více

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond zvýší v letošním roce podporu zemědělců

15. 7. 2014 - 09:47

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický  fond  (PGRLF) bude moci letos posílit programy Zemědělec a Podporu pojištění o 180 milionů korun. Tato částka zbyla po vyplácení dotace na pomoc zemědělcům postiženým povodní z června 2013. V letošním roce pomůže zlepšit podporu zemědělcům. Celý text naleznete na www.eagri.cz, tiskové zprávy.

číst více

Program Pojištění z PGRLF pro rok 2014 již vyhlášen

3. 3. 2014 - 10:01

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s. zahájil 1. 3. 2014 příjem žádostí v oblasti podpory pojištění. Podpora se týká úhrady části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a hospodářských zvířat. Žádosti můžete podávat na místně příslušných pracovištích SZIF či Mze, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s. do 1. 10. 2014. Výše podpory může být až do 50%  prokázaných uhrazených nákladů a to jak pro plodiny tak hospodářská zvířata. Podrobné informace a formulář žádosti o podporu pojištění jsou přístupné na internetových stránkách www.pgrlf.cz, v sekci „Ke stažení“.

 

Ing. Zuzana Skořepová

číst více

Program Zemědělec opět spuštěn

4. 2. 2014 - 15:12

Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond a.s. (PGRLF, a.s.) zahájil příjem žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Zemědělec. Žádosti je možné podávat od 3. 2. 2014 do 30. 9. 2014 na místně příslušných pracovištích SZIF či MZe, nebo prostřednictvím PGRLF, a.s.. Formulář žádosti a podmínky poskytnutí podpory naleznete na stránkách www.pgrlf.cz, soubory ke stažení.

Ing. Zuzana Skořepová

číst více